>
2024-02-01

Medicininės radiologijos klinikinis auditas

Kas yra medicininės radiologijos klinikinis auditas?

Medicininės radiologijos klinikinis auditas (toliau – klinikinis auditas) yra sistemingas medicininės radiologijos procedūrų tikrinimas arba peržiūra siekiant gerinti pacientų sveikatos priežiūros kokybę ir rezultatus. Gerinti pacientų sveikatos priežiūros kokybę siekia visi – tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), tiek ir eiliniai Lietuvos piliečiai, todėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme įtvirtinta nuostata, įpareigojanti ASPĮ, vykdančias veiklą, kurios metu patiriama medicininė apšvita, periodiškai atlikti klinikinius auditus. Klinikinius auditus privaloma atlikti ne rečiau kaip kartą per 5 metus ir jie turi būti atliekami tokiose medicininės radiologijos srityse kaip radiologinė diagnostika (išskyrus ultragarsinius tyrimus ir magnetinio rezonanso tomografiją), intervencinė radiologija, branduolinė medicina (diagnostika ir terapija) bei spindulinė terapija.

Kaip atliekamas medicininės radiologijos klinikinis auditas?

Detali tvarka, kuria vadovaujantis turi būti organizuojamas ir atliekamas klinikinis auditas, nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. V-2390 „Dėl Medicininės radiologijos klinikinio audito organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Vadovaudamasi šiuo Tvarkos aprašu ASPĮ, norinti užsakyti klinikinį auditą, turi kreiptis į juridinį asmenį, atliekantį klinikinius auditus, nurodydama medicininės radiologijos sritis, kuriose pageidaujama atlikti klinikinį auditą. Klinikinius auditus gali vykdyti tik toks juridinis asmuo, kuris yra sudaręs klinikinio audito grupę, susidedančią iš atitinkamos profesinės kvalifikacijos specialistų atitinkamos medicininės radiologijos srities klinikiniam auditui atlikti. Reikalavimai klinikinio audito grupės sudėčiai, jos funkcijos, audito grupės narių teisės ir pareigos nustatytos Tvarkos apraše. Medicininės radiologijos klinikinio audito grupę sudaro mažiausiai trys specialistai: atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas (gydytojas radiologas, gydytojas onkologas radioterapeutas ir kt.), radiologijos technologas ir medicinos fizikas, tačiau, esant poreikiui, ši grupė gali būti išplėsta atsižvelgiant į klinikinį auditą užsakančios ASPĮ poreikius.

Klinikinio audito metu auditą užsakiusioje ASPĮ vertinama atitinkamos medicininės radiologijos srities teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: konkretaus paciento patekimo į auditą užsakiusią ASPĮ, tyrimo ir (ar) gydymo paskyrimo, tyrimo ir (ar) gydymo atlikimo, atsakymo dėl pacientui teiktų sveikatos priežiūros paslaugų parengimo ir išsiuntimo tai pačiai ASPĮ ar kitai ASPĮ procesai vieno pacientui skirto tyrimo ir (ar) gydymo epizodo ar etapo metu.

Klinikinio audito rezultatai fiksuojami medicininės radiologijos klinikinio audito ataskaitoje. Klinikinio audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę vykdo Radiacinės saugos centras.

 

Kas gali būti auditoriumi?

 

Klinikinis auditas sudėtingas ir specifinių žinių reikalaujantis procesas, todėl jį atlikti gali tik specialiai apmokyti aukštos kvalifikacijos specialistai. Juridinis asmuo, atliekantis klinikinius auditus, klinikinio audito grupės nariais gali paskirti tik tuos specialistus, kurie atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

Specialistų, išreiškusių norą būti auditoriais ir atitinkančių Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, sąrašą, savo įsakymu tvirtina Radiacinės saugos centro direktorius. Sąrašas skelbiamas Radiacinės saugos centro interneto svetainėje (nuoroda https://rsc.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/radiacines-saugos-centro-direktoriaus-isakymai/Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Specialistų, kurie gali būti įtraukti į medicininės radiologijos klinikinio audito grupę, sąrašo sudarymo“).

Šiuo metu sąraše yra 16 įvairių sričių specialistų, kurie gali būti įtraukti į klinikinio audito grupę. Sąrašas yra nuolat atnaujinamas.