>
2023-12-21

Patvirtinta nauja Lietuvos higienos normos HN 86:2023 redakcija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2023 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-1155 patvirtino naujos redakcijos Lietuvos higienos normą HN 86:2023 „Nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių ir uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių radiacinė sauga“ (toliau – Higienos norma), kuri įsigalios nuo2023 m. gruodžio 23 d.

Šioje Higienos normoje nustatyta, kokie dokumentai turi būti pateikiami įsigyjant jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, skirtus nustatyti, ar esama vienos ar daugiau tiriamųjų medžiagų ar objektų, kurie gali būti panaudoti grėsmėms saugumui sukelti (pavyzdžiui, sprogiųjų medžiagų, pavojingų cheminių medžiagų, šaunamųjų ginklų ar aštrių daiktų) viešojoje erdvėje, išskyrus tokių generatorių naudojimą civilinės aviacijos srityje, taip pat kokius eksploatacinių savybių reikalavimus turi atitikti šie jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai.

Nauja Higienos normos redakcija parengta siekiant perkelti 2022 m. birželio 23 d. Europos Komisijos rekomendacijų (ES) 2022/1341 dėl viešosiose erdvėse (ne aviacijos sektoriuje) naudojamos rentgeno įrangos savanoriškai taikomų eksploatacinių savybių reikalavimų nuostatas.