>
2024-01-23

RSC ragina teikti metinės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių inventorizacijos duomenis

Primename, kad iki sausio 31 d. Radiacinės saugos centrui turi būti pateikti metinės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių inventorizacijos duomenys:

  • apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius (7 priedas);
  • apie turimus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (8 priedas);
  • apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (9 priedas);
  • apie parduotus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (10 priedas).

Duomenys teikiami vadovaujantis Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (5.7 punktu).

Pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu:  www.rsc.lrv.lt→Paraiškų ir pranešimų formos