>

Statinio projekto radiacinė ekspertizė

Siekiant tinkamai apsaugoti žmones nuo įvairių praktinių veiklų metu naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, jau projektuojant patalpas, kuriose tie šaltiniai bus naudojami, būtina nurodyti, kokiomis priemonėmis tai bus daroma. Reikalavimai tokioms patalpoms pateikiami radiacinę saugą reglamentuojančiose Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose. Tai yra reikalavimai patalpų išplanavimui ir klasifikavimui, fizinei saugai, jonizuojančiosios spinduliuotės stebėsenos įrangai ir pan.

Vienas svarbiausių reikalavimų susijęs su konstrukcinių elementų, kuriais nuo skvarbiosios jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugomi žmonės, storiais.
Skaičiuojant šiuos storius, būtina atsižvelgti į šaltinio, esančio patalpoje charakteristikas, lemiančias jo sąlygojamą dozės galią, patalpos matmenis, patalpų ir erdvių aplinkui projektuojamą patalpą, paskirtį, tai, kiek laiko žmonės būna šalia projektuojamos patalpos ir kitus parametrus.

Informacija, kaip skaičiuoti patalpų apsaugomųjų elementų storius, yra:
1. rentgeno diagnostikos – metodinėse rekomendacijose „Rentgeno diagnostikos procedūrų kabineto apsaugomųjų elementų storių skaičiavimas”, aut. G. Morkūnas, Vilnius, 2001. Rekomendacijas galima įsigyti Radiacinės saugos centre;
2. spindulinės terapijos – Lietuvos higienos normoje HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją”.

Patalpų, skirtų kitokio pobūdžio praktinei veiklai, apsaugomieji storiai skaičiuojami pagal bendrus apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės skaičiavimo principus. Šie skaičiavimai nėra paprasti, todėl juos turėtų atlikti pakankamą kvalifikaciją radiacinės saugos srityje turintys ir su veiklos, kuri bus vykdoma projektuojamose patalpose, specifika susipažinę specialistai.

Radiacinės saugos centre atliekama projektų (specialioji) ekspertizė radiacinės saugos požiūriu. Tam visi pateikti skaičiavimai patikrinami, įvertinant jų pagrįstumą ir teisingumą.

Kad projektų ekspertizę atliekantys asmenys turėtų visą reikalingą informaciją ir projektų ekspertizė būtų atliekama kuo greičiau, patalpų, kuriose bus naudojami rentgeno aparatai, projektų, aprašymuose turėtų būti nurodoma:
• rentgeno aparato anodinė įtampa;
• apribotoji metinė dozė gyventojams ir darbuotojams;
• vidutinis tyrimų (nuotraukų ir švietimų) skaičius per dieną;
• vidutinė srovės stiprumo ir ekspozicijos trukmės vienam tyrimui sandauga;
• vidutinė vieno tyrimo trukmė (t, s);
• savaitinis darbo krūvis;
• atstumas nuo rentgeno vamzdžio iki spinduliuotę sklaidančio objekto;
• rentgeno lauko plotas paciento kūno paviršiuje;
• išsklaidytosios ir pirminės spinduliuotės intensyvumų santykis 1 m atstumu nuo rentgeno vamzdžio;
• apsaugomųjų elementų pavadinimai, jų storiai ir tankiai;
• vietų, kurios yra už apsaugomųjų elementų, paskirtys;
• žmonių, būnančių toje vietoje, kategorijos (darbuotojai arba gyventojai);
• pirminės spinduliuotės pluošto tikimybės;
• atstumai iki tiriamųjų taškų;
• apsaugomųjų vietų užimtumo koeficientai;
• apsaugos nuo pirminės spinduliuotės švino ekvivalentai;
• apsaugos nuo išsklaidytosios spinduliuotės švino ekvivalentai;
• apsaugos nuo nuotėkinės spinduliuotės švino ekvivalentai;
• bendri apsaugomųjų elementų švino ekvivalentai.


Patalpų, kuriose bus naudojami kitokie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektų aprašymuose turėtų būti pateikiama visa informacija, kuri buvo naudojama skaičiuojant apsaugų storius.

Reikia nurodyti ir jau esančių apsaugomųjų elementų storius, medžiagas, iš kurių jie sudaryti, ir jų švino ekvivalentus.

Būtina nurodyti ir kitas priemones, kuriomis bus įgyvendinami higienos normų reikalavimai patalpoms ir veiklai jose, pateikti šiuos radiacinę saugą užtikrinančių sprendinių dokumentus:
• bendrieji radiacinės saugos sprendinių duomenys ir aiškinamieji raštai;
• sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
• sprendinių techninės specifikacijos;
• sprendinių brėžiniai ir schemos.

Patalpų projektų pateikimo Radiacinės saugos centrui ir nagrinėjimo tvarka nurodyta 2011 m. rugsėjo 15 d. Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakyme Nr. 62V „Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat šioje tvarkoje aprašyta Radiacinės saugos centro bendradarbiavimo su savivaldybių administracijomis tvarka, nes vadovaujantis 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimais, Radiacinės saugos centras privalo tikrinti statybos ar rekonstravimo projektų, pateiktų savivaldybių administracijoms statybos leidimui gauti, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, kai suprojektuotuose statiniuose numatyta veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais.

Kontaktinė informacija

Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyrius: 

Vaida Grigonienė, vedėja tel. (8 5) 236 1936, el. p. [email protected];

Ričardas Stundžia, vyriausiasis specialistas tel. (8 5) 236 1936, el. p. [email protected];

Kristijonas Kniūkšta, vyriausiasis specialistas tel. (8 5) 236 1936, el. p. [email protected].

 

Atnaujinimo data: 2023-12-13