BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kita naudinga informacija

Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, sąrašas

Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, sąrašas

Siekiant tinkamai apsaugoti žmones nuo įvairių praktinių veiklų metu naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, jau projektuojant patalpas, kuriose tie šaltiniai bus naudojami, būtina nurodyti, kokiomis priemonėmis tai bus daroma. Reikalavimai tokioms patalpoms pateikiami radiacinę saugą reglamentuojančiose Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose. Tai yra reikalavimai patalpų išplanavimui ir klasifikavimui, fizinei saugai, jonizuojančiosios spinduliuotės stebėsenos įrangai ir pan.

Vienas svarbiausių reikalavimų susijęs su konstrukcinių elementų, kuriais nuo skvarbiosios jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugomi žmonės, storiais.
Skaičiuojant šiuos storius, būtina atsižvelgti į šaltinio, esančio patalpoje charakteristikas, lemiančias jo sąlygojamą dozės galią, patalpos matmenis, patalpų ir erdvių aplinkui projektuojamą patalpą, paskirtį, tai, kiek laiko žmonės būna šalia projektuojamos patalpos ir kitus parametrus.

Informacija, kaip skaičiuoti patalpų apsaugomųjų elementų storius, yra:
1. rentgeno diagnostikos – metodinėse rekomendacijose „Rentgeno diagnostikos procedūrų kabineto apsaugomųjų elementų storių skaičiavimas”, aut. G. Morkūnas, Vilnius, 2001. Rekomendacijas galima įsigyti Radiacinės saugos centre;
2. spindulinės terapijos – Lietuvos higienos normoje HN 95:2005 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją”.

Patalpų, skirtų kitokio pobūdžio praktinei veiklai, apsaugomieji storiai skaičiuojami pagal bendrus apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės skaičiavimo principus. Šie skaičiavimai nėra paprasti, todėl juos turėtų atlikti pakankamą kvalifikaciją radiacinės saugos srityje turintys ir su veiklos, kuri bus vykdoma projektuojamose patalpose, specifika susipažinę specialistai.

Radiacinės saugos centre atliekama projektų (specialioji) ekspertizė radiacinės saugos požiūriu. Tam visi pateikti skaičiavimai patikrinami, įvertinant jų pagrįstumą ir teisingumą.


Kad projektų ekspertizę atliekantys asmenys turėtų visą reikalingą informaciją ir projektų ekspertizė būtų atliekama kuo greičiau, patalpų, kuriose bus naudojami rentgeno aparatai, projektų, aprašymuose turėtų būti nurodoma:
• rentgeno aparato anodinė įtampa;
• apribotoji metinė dozė gyventojams ir darbuotojams;
• vidutinis tyrimų (nuotraukų ir švietimų) skaičius per dieną;
• vidutinė srovės stiprumo ir ekspozicijos trukmės vienam tyrimui sandauga;
• vidutinė vieno tyrimo trukmė (t, s);
• savaitinis darbo krūvis;
• atstumas nuo rentgeno vamzdžio iki spinduliuotę sklaidančio objekto;
• rentgeno lauko plotas paciento kūno paviršiuje;
• išsklaidytosios ir pirminės spinduliuotės intensyvumų santykis 1 m atstumu nuo rentgeno vamzdžio;
• apsaugomųjų elementų pavadinimai, jų storiai ir tankiai;
• vietų, kurios yra už apsaugomųjų elementų, paskirtys;
• žmonių, būnančių toje vietoje, kategorijos (darbuotojai arba gyventojai);
• pirminės spinduliuotės pluošto tikimybės;
• atstumai iki tiriamųjų taškų;
• apsaugomųjų vietų užimtumo koeficientai;
• apsaugos nuo pirminės spinduliuotės švino ekvivalentai;
• apsaugos nuo išsklaidytosios spinduliuotės švino ekvivalentai;
• apsaugos nuo nuotėkinės spinduliuotės švino ekvivalentai;
• bendri apsaugomųjų elementų švino ekvivalentai.


Patalpų, kuriose bus naudojami kitokie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektų aprašymuose turėtų būti pateikiama visa informacija, kuri buvo naudojama skaičiuojant apsaugų storius.


Reikia nurodyti ir jau esančių apsaugomųjų elementų storius, medžiagas, iš kurių jie sudaryti, ir jų švino ekvivalentus.


Būtina nurodyti ir kitas priemones, kuriomis bus įgyvendinami higienos normų reikalavimai patalpoms ir veiklai jose, pateikti šiuos radiacinę saugą užtikrinančių sprendinių dokumentus:
• bendrieji radiacinės saugos sprendinių duomenys ir aiškinamieji raštai;
• sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
• sprendinių techninės specifikacijos;
• sprendinių brėžiniai ir schemos.


Patalpų projektų pateikimo Radiacinės saugos centrui ir nagrinėjimo tvarka nurodyta 2011 m. rugsėjo 15 d. Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakyme Nr. 62V „Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat šioje tvarkoje aprašyta Radiacinės saugos centro bendradarbiavimo su savivaldybių administracijomis tvarka, nes vadovaujantis 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimais, Radiacinės saugos centras privalo tikrinti statybos ar rekonstravimo projektų, pateiktų savivaldybių administracijoms statybos leidimui gauti, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, kai suprojektuotuose statiniuose numatyta veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais.

 

Kontaktinė informacija
Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyrius: 
 

Mažena Simanovič, Įrenginių techninės priežiūros inžinierius, tel. (8 5) 236 1936, el. p. mazena.simanovicATrsc.lt;

Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių priedai:


1. Paraiška dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas (2 priedas).
2. Paraiška dėl leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas (3 priedas).
3. Standartinis dokumentas, taikomas pagal tarybos reglamentą 1493/93/EEB „Uždarųjų šaltinių vežimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių“ (6 priedas).
4. Paraiška gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas (7 priedas).
5. Radioaktyviųjų atliekų siuntos apibūdinimas ir pakuočių sąrašas (12 priedas).
6. Radioaktyviųjų atliekų gavimo patvirtinimas (13 priedas).

 

 

Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo priedai:


1. Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (1 priedas).
2. Pranešimas apie uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį (2 priedas).
3. Pranešimas apie grąžintus gamintojui ar tiekėjui, perduotus arba priimtus panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (3 priedas).
4. Pranešimas apie sumontuotą ar išmontuotą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (4 priedas).
5. Pranešimas apie parduotą ar perduotą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (5 priedas).
6. Pranešimas apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (6 priedas).
7. Metinės inventorizacijos duomenys apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius (7 priedas).
8. Metinės inventorizacijos duomenys apie turimus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (8 priedas).
9. Metinės inventorizacijos duomenys apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (9 priedas).

10. Metinės inventorizacijos duomenys apie parduotus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (10 priedas).
11. Pranešimas apie apšvitą patiriantį darbuotoją (11 priedas).

12. Pranešimas apie avariją likviduojančius darbuotojus (12 priedas). 

13. Pranešimas apie apšvitą patiriančio ar avariją likviduojančio darbuotojo apšvitą (13 priedas).

 

Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutarties forma.

 

Kitos formos:

 

1. Prašymo registruoti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma.

2. Paraiškos išduoti licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma .

3. Prašymo išduoti laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma .

4. Prašymo sudaryti sutartį dėl individualiųjų dozių bandymų atlikimo forma

5. Didelio aktyvumo uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio registracijos kortelės forma.

6. Prašymo dėl informacijos pateikimo forma.

Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašas, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-30