BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Veiklos įteisinimas

Radiacinės saugos specialistai, siekdami informuoti ūkio subjektus apie veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo procesus bei padėti asmenims, rengiantiems veiklos sujonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo dokumentus, suprasti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, parengė dažniausiai įteisinamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais atmintines:

                       

              

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą: 

 • Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (toliau – RSĮ), kuriame nustatyti radiacinės saugos teisiniai pagrindai, leidžiantys apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Jis taip pat nustato veiklos įteisinimo sąlygas Vyriausybės patvirtintų veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių (2 p.) nustatyta tvarka. 

 • Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“. Jos nustato veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą, licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimą, registruotos veiklos duomenų, licencijų ar laikinųjų leidimų patikslinimą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymą, jų galiojimo sustabdymo panaikinimą, registruotos veiklos panaikinimą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo panaikinimą, veiklos, užregistravus veiklą arba turint licenciją ar laikinąjį leidimą sąlygas, registruotos veiklos vykdytojų, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojų teises, pareigas ir atsakomybę.

 • Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jis reglamentuoja dokumentų, kurių reikia veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais. Šiame dokumente taip pat pateikta prašymų ir dokumentų rengimo ir teikimo tvarka, kai reikia pakeisti registruotos veiklos duomenis ar pakeisti licencijos vykdyti veiklą su šaltiniais ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su šaltiniais priedus.

Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 2 straipsnio 6 dalies nuostatas asmenys, kurių veikla gali būti įteisinta, yra Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigti Lietuvos Respublikoje.


Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatas veiklos registravimas, licencija ar laikinasis leidimas nereikalingi:

1) vykdyti veiklą, kuri sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka priskiriama nereguliuojamajai veiklai;

2) vežti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų;

3) vežti radioaktyviąsias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą;

4) vykdyti veiklą su elektroniniais mikroskopais.

Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo gali vykdyti veiklą Vyriausybės patvirtintose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatyta tvarka:

 • užregistravęs veiklą, nurodytą RSĮ 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše;
 • turėdamas licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą, nenurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše.

Licencijų ar laikinųjų leidimų rūšys:

 • licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;
 • licencija ar laikinasis leidimas prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;
 • licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas;
 • licencija ar laikinasis leidimas vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;
 • licencija ar laikinasis leidimas vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją.

Jeigu asmuo vykdo ar planuoja vykdyti veiklą, kuri turi būti įteisinta išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, ir vykdo ar planuoja vykdyti veiklą, nurodytą RSĮ 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, asmens vykdoma veikla įteisinama išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą arba pakeičiant išduotoje licencijoje ar laikinajame leidime nustatytas veiklos sąlygas, atskirai neregistruojant veiklos, nurodytos RSĮ 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše.


Daugiau informacijos veiklos įteisinimo klausimais gali suteikti:

 • Veiklos įteisinimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausioji specialistė Erika Sadzevičienė, tel (8 5) 236 1936 (spausti – 1), el. p. [email protected] 
 • Veiklos įteisinimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Nefaitė, tel (8 5) 236 1936 (spausti – 1), el. p. [email protected]

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas (toliau – veiklos registravimas) – Radiacinės saugos įstatyme (toliau – RSĮ) nustatyta supaprastinta tvarka reguliuojančiosios institucijos sprendimu asmeniui suteikta teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, padarant įrašą Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje.

Sąrašas veiklų, kurios turi būti registruojamos, yra pateiktas RSĮ 1 priede.

Veikla registruojama neterminuotam laikui. 

Pareiškėjas, ketinantis registruoti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) turi pateikti:

Veiklos registravimui reikalingi dokumentai, patvirtinti pareiškėjo, RSC gali būti pateikiami: tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Toks pat dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją, kadangi RSC pateiktas dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.


Terminai:

 • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus veiklai registruoti būtinus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
 • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus veiklai registruoti būtinus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų veiklai registruoti būtinų dokumentų gavimo dienos registruoja veiklą arba per šį terminą motyvuotai atsisako registruoti veiklą ir apie tai raštu informuoja prašymą registruoti veiklą pateikusį asmenį.

RSC turi teisę prieš registruojant veiklą, vykdydamas priežiūrą, atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar asmuo yra pasirengęs vykdyti RSĮ 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą.

Veiklos neregistravimas arba motyvuoto atsisakymo registruoti veiklą nepateikimas per 30 kalendorinių dienų nelaikomas veiklos registravimu.


Valstybės rinkliava už veiklos registravimą

Už veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą, kurią registruoja RSC, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Rinkliavos dydis yra 233 Eur.

Mokėjimo rekvizitai: 

Šią sumą reikia sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:

 • AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900, atsiskaitomoji sąskaita LT78 7290 0000 0013 0151;
 • AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsiskaitomoji sąskaita LT05 7044 0600 0788 7175;
 • AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, atsiskaitomoji sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038;
 • Luminor Bank AB, banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0510 0132 4763;
 • AB „Swedbank", banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300;
 • UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, atsiskaitomoji sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Įmokos pavadinimas: Valstybės rinkliava už veiklos registravimą

Įmokos kodas: 5769

Veikla laikoma užregistruota tuomet, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje.

Informacija apie registruotas veiklas yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyje: „Registruotos veiklos“ ir Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

 
 

Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.

Licencija išduodama neterminuotam laikui. 

Pareiškėjas, ketinantis gauti licenciją, Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) turi pateikti:

Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo suteikiama teisė asmeniui, turinčiam valstybėje narėje išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti tokią veiklą šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.

Laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato ir veiklos vykdymo laikinumą vertina RSC, atsižvelgdamas į tokios veiklos ypatumus, vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.

Pareiškėjas, ketinantis gauti laikinąjį leidimą, RSC turi pateikti:

Licencijos ir laikinojo leidimo išdavimui reikalingi dokumentai, patvirtinti pareiškėjo, RSC gali būti pateikiami: tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Toks pat dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją, kadangi RSC pateiktas dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.


Terminai:

 • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
 • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos išduoda licenciją ar laikinąjį leidimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai raštu informuoja paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą pateikusį asmenį.

RSC turi teisę prieš išduodamas licenciją ar laikinąjį leidimą, vykdydamas priežiūrą, atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar asmuo yra pasirengęs vykdyti RSĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą.

Valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą:


Už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą, kurią išduoda RSC, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Rinkliavos dydis:

 • licencijos gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimas – 289 Eur;
 • laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimas – 162 Eur;
 • visų kitų rūšių licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas – 108 Eur.

Mokėjimo rekvizitai: 

Šias sumas reikia sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:

 • AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900, atsiskaitomoji sąskaita LT78 7290 0000 0013 0151;
 • AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsiskaitomoji sąskaita LT05 7044 0600 0788 7175;
 • AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, atsiskaitomoji sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038;
 • Luminor Bank AB, banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0510 0132 4763;
 • AB „Swedbank", banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300;
 • UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, atsiskaitomoji sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Įmokos pavadinimas:

 • Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą;
 • Valstybės rinkliava už laikinojo leidimo išdavimą.

Įmokos kodas: 5769

Licencija ir laikinasis leidimas laikomi išduotais tuomet, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje.

Informacija apie išduotas licencijas ir laikinuosius leidimus yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyse: „Išduotos licencijos“ ir „Išduoti laikinieji leidimai“ ir Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

Pagal Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) 32 ir 40 punktų nuostatas, registruotos veiklos duomenys, licencija ar laikinasis leidimas yra tikslinami tada, kai pasikeičia bent vienas iš šių duomenų:

 • juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas;
 • teisinė forma;
 • kodas;
 • buveinės adresas;
 • fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), gavęs informacijos apie duomenų pasikeitimą iš Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų duomenis patikslina savo iniciatyva ir apie tai Taisyklių 3 punkte nurodytu būdu informuoja asmenį, kurio duomenys buvo patikslinti.

Jeigu RSC per 10 darbo dienų nuo asmens duomenų pasikeitimo neinformavo asmens, kurio duomenys yra pasikeitę, apie registruotos veiklos, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimą, asmuo gali pats kreiptis į RSC su prašymu patikslinti registruotos veiklos duomenis, licenciją ar laikinąjį leidimą.

RSC registruotos veiklos duomenys, licencijos ar laikinieji leidimai laikomi patikslintais, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre.

Už registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės patikslinimą Valstybės rinkliava neimama.

Informacija apie patikslintus registruotos veiklos duomenis, licenciją ar laikinąjį leidimą yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyse: „Išduotos licencijos“,  „Registruota veikla“, „Išduoti laikinieji leidimai“ ir Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

Registruotos veiklos duomenys keičiami, kai pasikeičia:

 • asmuo, atsakingas už radiacinę saugą;
 • juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo ar fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas;
 • registruojamos veiklos pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal Radiacinės saugos įstatymo 1 priedo Registruojamos veiklos rūšių sąrašą;
 • Registruojamos veiklos adresas (-ai).

Pasikeitus šiems registruotos veiklos duomenims, asmuo, vykdantis registruotą veiklą, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo pateikti Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) prašymą pakeisti registruotos veiklos duomenis. Jeigu prašoma pakeisti registruotos veiklos pobūdį, kartu su prašymu reikia pateikti pakeistus Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“,  13 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie turi būti keičiami.

Licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais  priedas (toliau – Priedas) keičiamas, kai pasikeičia:

 • Priede nurodyti duomenys: juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo ar fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, asmuo, atsakingas už radiacinę saugą;
 • veiklos sąlygos: apšvitą patiriančių darbuotojų sąrašo pokyčiai, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašo pokyčiai, buveinės, kurioje vykdoma veikla, adresas ir kt.

Įteisintos veiklos vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ar veiklos sąlygų pasikeitimo dienos pateikti RSC prašymą pakeisti Priedą bei pakeistus ir atnaujintus Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos apraše, patvirtintame RSC direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas), 37 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie turi būti keičiami.

 Terminai:

 • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus registruotos veiklos duomenims ar Priedui pakeisti būtinus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
 • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus registruotos veiklos duomenims ar Priedui pakeisti būtinus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų būtinų dokumentų gavimo dienos pakeičia registruotos veiklos ar Priedo duomenis ir apie tai Taisyklių 3 punkte nurodytu būdu informuoja pareiškėją.

RSC registruotos veiklos duomenys, išduodamos licencijos ar laikinojo leidimo priedai laikomi pakeistais, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras).


Už registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės priedo pakeitimą Valstybės rinkliava neimama.

Registruotos veiklos, licencijos ar laikinojo leidimo įrašo Registre ar Priedo išrašą RSC išduoda gavęs  raštišką laisvos formos prašymą.

2022 m. registruotos 55 naujos veiklos, išduotos 52 licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais ir 1 laikinasis leidimas. Registruotų veiklų ir išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas 1 pav.

 

1 pav. Išduotų licencijų ir registruotų veiklų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 2022 m.

2 pav. Registruotos veiklos ir licencijų skaičiaus kitimas 2018–2022 m.

2022 m. atlikti 31 registruotos veiklos duomenų ir 115 licencijų patikslinimai, RSC gavus informacijos iš veiklos vykdytojų ar Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie pasikeitusius registruotos veiklos vykdytojo ar licencijos turėtojo duomenis.

3 pav. Pakeistų licencijos priedų ir registruotos veiklos duomenų pakeitimų skaičiaus kitimas 2018–2022 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-28