2024–2029 METŲ GYVENTOJŲ IR APŠVITĄ PATIRIANČIŲ DARBUOTOJŲ APŠVITOS STEBĖSENOS PROGRAMA

2024–2029 metų gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos stebėsenos programos (toliau – Programa) paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikos siekius, vertinti Lietuvos gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitą, stebėti jos kaitos tendencijas ir teikti rekomendacijas, kaip ją optimizuoti.


Programa įgalins tęsti Lietuvos gyventojų apšvitos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės stebėseną ir poveikio gyventojų sveikatai vertinimą pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Bus įvertinama visų galimų apšvitos veiksnių įtaka ir teikiamos rekomendacijos dėl apšvitos ir poveikio visuomenės sveikatai optimizavimo. Programoje numatytos priemonės leis laiku nustatyti naujus gyventojų apšvitą lemiančius veiksnius bei stebėti jau nustatytų veiksnių kaitą. Apšvitos vertinimas apims visas gyventojo patiriamos apšvitos sudedamąsias dalis, vertinimui bus panaudoti valstybės ir ūkio subjektų gauti radiologinių tyrimų, atliekamų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, nustatyta tvarka, duomenys.


LIETUVOS RADONO RIZIKOS VALDYMO 2024–2030 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Lietuvos radono rizikos valdymo 2024–2030 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) skirtas užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą radono gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei darbo vietose mažinimo kontrolės ir prevencijos sistemą Lietuvoje, siekiant sumažinti bendrą žmonių susirgimo plaučių vėžiu riziką.

Veiksmų plano tikslas – atlikti radono patalpose tyrimus gyvenamuosiuose, visuomeninės paskirties, mokymo bei ugdymo įstaigų pastatuose ir darbo vietose, atlikti radono grunte, geriamajame ir mineraliniame vandenyje tyrimus, nustatyti gamtinių radioaktyviųjų medžiagų kiekį statybinėse medžiagose, įvertinti žmonių gautą radono nulemtą apšvitą, nustatyti radono rizikos zonas ir teikti rekomendacijas radono sukeltai žmonių apšvitai mažinti.


MEDIENOS IR KITŲ BIOKURO RŪŠIŲ BEI JŲ PRODUKTŲ UŽTERŠTUMO 137Cs RADIONUKLIDU STEBĖSENOS 2024–2029 METŲ PROGRAMA

Medienos ir kitų biokuro rūšių bei jų produktų užterštumo 137Cs radionuklidu stebėsenos 2024–2029 metų programos (toliau – Programa) vienas tikslų yra toliau vertinti Lietuvos miškų medienos užterštumą 137Cs radionuklidu sistemingai paimant kurui naudojamos medienos mėginius iš 7-ių VĮ „Valstybinių miškų urėdijos“ regioninių padalinių miškų ir atliekant jų radiologinius tyrimus bei pildant Lietuvos miškų užterštumo 137Cs radionuklidu žemėlapį. Programoje taip pat numatyta nustatyti ūkio subjektų naudojamo medienos ir durpių kuro užterštumą 137Cs radionuklidu, radiologiškai ištiriant mėginius, paimtus vykdant radiacinės saugos priežiūrą, ir nuolat teikti suinteresuotoms valstybės institucijoms ir asmenims (medienos ir durpių kuro tiekėjams, pelenų darytojams, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai, Lietuvos biomasės energetikos asociacijai „Litbioma“ ir kitiems asmenims) bei visuomenei informaciją apie biokuro ir iš jo susidariusių pelenų radiologinių tyrimų rezultatus ir ją skelbti RSC interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse. Įgyvendinus Programą, bus įvykdytos priemonės, kurios padės užtikrinti gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote dėl radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų biokuro pelenų.
 

Atnaujinimo data: 2024-04-10