Černobylio AE avarijos likviduotojams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-19 sudaryta specialistų komisija ligų ar mirties sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (toliau – Komisija) nustatyti, kurios veikla organizuojama Radiacinės saugos centre.

Komisijos sudėtį, nuostatus ir ligų sąrašą rasite paspaudę čia.

Komisijos sekretorė – Alma Minelgienė.

Prašome kreiptis pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 14.30 iki 16.30 val., tel. (8 5) 236 1936 (spausti 4).

Dokumentus komisijai siųsti adresu:

Komisijai dėl Černobylio AE avarijos

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153

08352 Vilnius

arba el. paštu [email protected], jeigu turite galimybę prašymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

 

Komisijai reikia pateikti vieną iš žemiau nurodytų prašymų ir papildomus dokumentus.

Prašymas nustatyti ligų sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Prašymo formą rasite paspaudę čia.

Prašymas nustatyti mirties sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Prašymo formą rasite paspaudę čia.

 

Jeigu norite pateikti Prašymą nustatyti ligų sąsają, turite pateikti šiuos dokumentus:

1. pareiškėjo asmens sveikatos istorijos išrašas apie sveikatos būklę (forma 027/a) po dalyvavimo Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbuose, kuriame turi būti nurodytos datos (metai ir mėnuo), nuo kada jam diagnozuotos ligos ar sveikatos sutrikimai; 

2. pažymos apie darbingumo lygį (jei buvo išduota) kopija;

3. pažyma apie dalyvavimą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, kurioje turi būti nurodytas laikas, vieta, darbų trukmė, darbų pobūdis, vidinės ir išorinės apšvitos dozės, jei pastarosios buvo pažymėtos dokumentuose (išduoda įstaigos, siuntusios Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbams), arba jos kopija. Nesant tokios pažymos – įrašų iš karinių dokumentų kopijos;

4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Jeigu norite pateikti Prašymą nustatyti mirties sąsają, be aukščiau išvardintų dokumentų (1–4), turite pateikti:

1. asmens mirties liudijimo kopiją;

2. patologinės anatomijos autopsijos arba teismo medicinos tyrimo duomenys (jei buvo atlikta), pasirašyti ir patvirtinti gydytojo patologo arba teismo medicinos gydytojo, atlikusio tyrimą, arba šių dokumentų kopijos. Jei tokio tyrimo nebuvo atlikta, apie tai pažymima ligos istorijos išraše;

3. Komisijos išvadų kopijos, jei asmeniui dar gyvam esant buvo anksčiau susietos ligos su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius;

4. giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų (teisę pateikti dokumentus turi tėvai, įtėviai, kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai, vaikai ir įvaikiai) kopijos.

 

Pareiškėjai apie Komisijos priimtą sprendimą informuojami raštu. Išvados siunčiamos registruotu paštu arba atiduodamos asmenims, atvykusiems atsiimti į Radiacinės saugos centrą ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atvykimo laiką prašome derinti telefonu (8 5) 236 1936 (spausti 4).

Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti 2019–2023 m. veiklos ataskaitą rasite paspaudę čia.

Atnaujinimo data: 2024-01-12