RSC vadovybės nešališkumo įsipareigojimas

Radiacinės saugos centro

Vadovybės nešališkumo ir konfidencialumo įsipareigojimas

 

Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) vadovybė supranta nešališkumo ir konfidencialumo svarbą ir įsipareigoja juos užtikrinti RSC veikloje.

 

RSC vadovybė įsipareigoja laikytis nešališkumo, užtikrinti nešališkumo ir konfidencialumo laikymąsi ir veiklos objektyvumą vykdant ūkio subjektų veiklos patikrinimus (veikla, kuri yra nurodyta RSC akreditavimo srityje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus).

 

RSC vadovybė užtikrina, kad visos RSC funkcijos vykdomos nešališkai ir veikla organizuojama ir valdoma tokiu būdu, kad būtų užtikrinamas nešališkumas.

 

RSC veikloje vadovaujasi principais, didinančiais pasitikėjimą RSC nešališkumu:

– veiklos objektyvumas, neutralumas;

– šališkumo nebuvimas, nesuinteresuotumas, išankstinio nusistatymo nebuvimas,

– teisingumas, sąžiningumas;

– interesų konfliktų valdymas;

– nuolatinis rizikos identifikavimas ir valdymas.

 

RSC vadovybė šiuo nešališkumo įsipareigojimu užtikrina, kad RSC neatlieka veiksmų, kurie galėtų susilpninti pasitikėjimą RSC veikla.

RSC vykdomas nuolatinis rizikos identifikavimas ir valdymas. Kilus rizikai dėl nešališkumo, ji šalinama arba mažinama iki priimtino lygio.

 

RSC darbuotojai, vykdantys ūkio subjektų veiklos patikrinimus (veikla, kuri yra nurodyta RSC akreditavimo srityje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus), yra pasirašę „Konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją“ ir įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir nešališkumo.

 

Visa ūkio subjektų pateikta informacija, išskyrus tą, kurią ūkio subjektas pateikia viešai, laikoma konfidencialia, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

 

Atnaujinta 2023-11-30

Atnaujinimo data: 2024-01-16