Vadybos sistema

Radiacinės saugos centre (RSC) yra įdiegta vadybos sistema, atitinkanti standartų LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, LST EN ISO/IEC  17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ bei Tarptautinės atominės energijos agentūros GSR 2 dalies „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“ reikalavimus.

Vadybos sistema apima  visas RSC veiklos sritis:

  • Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkymą;
  • Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą;
  • Radiacinės saugos priežiūrą;
  • Pasirengimą radiologinėms avarijoms ir reagavimą joms įvykus;
  • Gyventojų, darbuotojų ir aplinkos apšvitos stebėseną ir ekspertizę;
  • Radiacinės saugos ugdymas.

Įdiegta vadybos sistema nuolat tobulinama atsižvelgiant į teisės aktų ir organizacinius pokyčius, išorės ir vidaus auditų rezultatus, neatitiktis, grįžtamąją informaciją iš klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių.

Vadybos sistema gerina darbo efektyvumą, veiklos ir viešųjų paslaugų atlikimo kokybę bei prisideda prie teigiamo visuomenės požiūrio į valstybės institucijų veiklą formavimo.

 

Atnaujinimo data: 2024-06-14