>

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAI

1. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo panaikinimas.

2. Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

3. Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

4. Asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančio ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo pažymėjimo išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

5. Asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

6. Asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

7. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

8. Leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

9. Standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, patvirtinimas.

10. Standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, suderinimas.

11. Pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

12. Radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

 

Pasinaudojant VšĮ „Verslo vartai“ (http://www.verslovartai.lt/) internetinės svetainės teikiamomis galimybėmis, galima sužinoti, kaip per šį portalą galima pateikti dokumentus Institucijai (leidimui gauti) (http://www.verslovartai.lt/lt/paslaugos/pranesimu-dezute/).


Pasinaudojant VšĮ „Verslo vartai“ Leidimų registru (http://www.verslovartai.lt/lt/leidimu-registras/) galima atlikti Lietuvoje išduotų veiklos leidimų paiešką pagal:

- Įmonės, kuriai išduotas leidimas, pavadinimą.

- Tokios įmonės kodą.

- Leidimus išduodančią instituciją (pvz., Radiacinės saugos centras).

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS 

Valstybės rinkliavos dydžiai  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2024-03-21