RSC vadybos sistemos politika

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

Kiekviena valstybė privalo apsaugoti žmones ir aplinką nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote bei užtikrinti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumą, tobulinti radiacinės saugos teisinę bazę, daug dėmesio skirti visuomenei informuoti ir šviesti radiacinės saugos klausimais. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra reguliuojančioji institucija,  įgyvendinanti valstybės politiką radiacinės saugos srityje, išskyrus šios politikos įgyvendinimą vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir dalyvaujanti ją formuojant.

MISIJA: formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje užtikrinti Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

VIZIJA: aukščiausio lygio radiacinė sauga šalyje, visuomenė ir aplinka apsaugota nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančia spinduliuote, saugus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimas.

 PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

–     efektyviai ir rezultatyviai atlikti teisės aktuose numatytas funkcijas;

–     įgyvendinti valstybės politiką radiacinės saugos srityje;

–     savo veikloje vadovautis radiacinės saugos prioritetu, užtikrinti, kad sauga būtų esminis prioritetas sprendžiant visus radiacinės saugos klausimus;

–     taikyti laipsnišką požiūrį valstybiniame radiacinės saugos reguliavime ir daugiau dėmesio bei resursų skirti radiacinės saugos atžvilgiu svarbesnėms sritims;

–     stiprinti saugos kultūrą;

–     užtikrinant radiacinę saugą bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis;

–     užtikrinti veiklos bei priimamų sprendimų nuoseklumą, viešumą, skaidrumą, pagrįstumą, objektyvumą, nešališkumą ir suprantamumą suinteresuotosioms šalims;

–     laikytis LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartų bei Tarptautinės atominės energijos agentūros GSR 2 dalies „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“ ir kitų radiacinės saugos srityje taikomų reikalavimų;

–     nuolat didinti RSC vadybos sistemos rezultatyvumą ir efektyvumą;

–     efektyviai valdyti potencialias veiklos rizikas ir šalinti neatitiktis;

–     užtikrinti saugų informacijos valdymą RSC;

–     skatinti darbuotojų lyderystę, atsakomybę ir profesionalumą, jų dalyvavimą užtikrinant veiklos kokybę;

–     sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;

–     sudaryti RSC darbuotojams darbo sąlygas, tinkamas efektyviai vykdyti pavestas funkcijas ir užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą;

–     efektyviai naudoti finansinius resursus.

Radiacinės saugos centro vadovybė įsipareigoja, kad vadybos sistemos politika ir jos uždaviniai bus viešai skelbiami, suprantami ir įgyvendinami, vadybos sistema bus plėtojama ir nuolat tobulinama, bus išlaikytas sistemos vientisumas įgyvendinant sistemos pakeitimus.

Sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)

Atnaujinta 2023-11-30

Atnaujinimo data: 2024-01-16