Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie pažeidimus Radiacinės saugos centre teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Radiacinės saugos centre teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustato informacijos apie RSC galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo RSC veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos registravimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones.

RSC veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti asmuo, kurį su RSC sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.), arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai.

 Informaciją apie pažeidimą kompetentingam subjektui galima pateikti vienu iš šių būdų:

1) raštu, įteikdamas arba siųsdamas paštu RSC nustatytos formos pranešimą (adresu Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius);

2) siunčiant informaciją apie pažeidimą RSC elektroninio pašto adresu [email protected]. Siunčiant pranešimą paštu, ant voko, kuriame yra pateikiama informacija apie pažeidimą, po adresato pavadinimu turi būti dedama žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

3) žodžiu, atvykus į RSC (adresu Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius) pas kompetentingą subjektą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne nustatytos formos Pranešimą apie pažeidimą, tokiame pranešime jis turi pateikti Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytą informaciją ir nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

RSC kompetentingas subjektas

 RSC kompetentingo subjekto funkcijas vykdo:

1) Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas Kazys Gricius, tel. (8 5) 236 1936;

2) Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius Julius Žiliukas, tel. (8 5) 236 1936 (kuris RSC kompetentingo subjekto funkcijas vykdo laikinai nesant Radiacinės saugos centro vyriausiojo specialisto Kazio Griciaus).

Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Tvarkos aprašo nuostatų taikymo. 

Radiacinės saugos centras 2022 ir 2023 m. informacijos apie padarytus pažeidimus negavo.
 

Atnaujinimo data: 2024-03-28