Kita informacija apie korupcijos prevenciją

Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), privalo laikytis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso, patvirtinto Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“ (toliau – Kodeksas).

Komitetas, pavedus Radiacinės saugos centro direktoriui, nagrinėja, ar darbuotojai laikėsi ir nepažeidė Kodekso, ir teikia Radiacinės saugos centro direktoriui rekomendacinio pobūdžio siūlymus.
Komitetas 2023 m. nenustatė Kodekso pažeidimo atvejų. 2023 m. asmenys nesikreipė į Komitetą dėl Kodekso nuostatų pažeidimo.

Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai laikosi padorumo principo – vykdydami jiems pavestas funkcijas, nepriima dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų, galinčių daryti įtaką, kai jis atlieka savo pareigas.

Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai ar jiems artimi asmenys negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalis).

Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojui ar darbuotojui leidžiama priimti tik dovanas, gautas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtas dovanas su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais, jeigu dovanos vertė ne didesnė negu 150 eurų (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalis).

Jeigu leidžiamos priimti dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės nuosavybe (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalis).

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-28 „Dėl Radiacinės saugos centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo ir Veiksmų Radiacinės saugos centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti:

1) Radiacinės saugos centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas;

2) Veiksmų Radiacinės saugos centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas.

 

Radiacinės saugos centre 2022 ir 2023 m. informacijos apie padarytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus nenustatyta.  

 

Atnaujinimo data: 2024-03-28