Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizė – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu.

Korupcijos rizikos analizės tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti valstybės ar savivaldybės veiklos sritį ar procesą, apimančius vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, skirtus nustatytai korupcijos rizikai sumažinti ir (ar) korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, valstybės ar savivaldybės veiklos sričiai ar procesui, taip pat viešojo sektoriaus subjekto(-ų) veiklai skaidrinti. 

Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2-229 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Radiacinės saugos centro veiklos korupcijos rizikos analizės neatliko ir korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo nenustatė.

Institucinė korupcijos rizikos analizė atliekama vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Atnaujinimo data: 2023-11-23