Bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS

Puoselėjant radiacinės saugos kultūrą Lietuvoje ir stiprinant pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms, glaudžiai bendradarbiauta su valstybės institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Sveikatos apsaugos, Užsienio reikalų, Aplinkos, Vidaus reikalų, Energetikos, Krašto apsaugos ministerijomis, PAGD, Valstybės saugumo departamentu, VATESI, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, VSAT, VMVT, NMVRVI, Lietuvos geologijos, Valstybine metrologijos ir Valstybine hidrometeorologijos tarnybomis prie Aplinkos ministerijos, LRSD, Lietuvos radiologų asociacija, Medicinos fizikų draugija, taip pat šalies universitetais ir kt.

 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiauta su tarptautinėmis organizacijomis (TATENA, HERCA ir kt.), Europos Komisija (toliau – EK) ir užsienio valstybių radiacinę saugą reguliuojančiomis institucijomis, dalyvauta tarptautinių komitetų ir grupių (ESOREX, biologinės dozimetrijos tinklų WHO BioDoseNet ir RENEB) veikloje.

TATENA. Dalyvauta TATENA‘os organizuotose tarptautinėse konferencijose, regioniniuose mokymo kursuose, seminaruose ir susitikimuose. Taip pat atstovauta Lietuvai Radioaktyviųjų medžiagų vežimo saugos, Radiacinės saugos, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos, Avarinės parengties ir reagavimo saugos standartų komitetų veikloje.

2020 m. Lietuvoje pirmą kartą nuotoliniu būdu atlikta branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinio vertinimo pakartotinė misija (angl. Integrated Regulatory Review Service follow-up mission, toliau – IRRS pakartotinė misija).

2022 m. TATENA‘os ekspertai Lietuvoje vykdė integruotą peržiūros misiją, kurios tikslas – įvertinti, kaip vykdomi radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo bei Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai (angl. Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS)).

ARTEMIS misija

Radiacinės saugos standartų komitetas (RASSC). RSC specialistai dalyvavo komiteto veikloje ir teikė pastabų bei pasiūlymų dėl TATENA‘os rengiamų standartų.

Avarinės parengties ir reagavimo standartų komitetas (EPReSC). Nagrinėti dokumentai ir teiktos pastabos dėl TATENA‘os parengtų pasirengimą branduolinėms ar radiologinėms avarijoms reglamentuojančių saugumo standartų projektų.

Transporto saugos standartų komitetas (TRANSSC). RSC specialistai, dalyvaudami komiteto posėdžiuose, kartu su kitų šalių atstovais teikdami pastabas tobulina radioaktyviųjų medžiagų vežimą reglamentuojančių TATENA‘os dokumentų projektus, analizuoja kitų šalių narių atstovų pateiktas pastabas, sprendžia kitus su tarptautiniu radioaktyviųjų medžiagų vežimu susijusius klausimus.

Europos jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijos darbo grupė (EURADOS). Dalyvauta EURADOS organizuotuose penkiuose tarptautiniuose vidinės apšvitos (EIVIC2021), aplinkos dozimetrijos (IC2021area), viso kūno (IC2022ph ir IC2018ph) ir akių (IC2019eye) individualiųjų dozimetrų palyginamuosiuose matavimuose, kuriais buvo siekiama įsivertinti atliekamų dozimetrinių matavimų tikslumą ir užtikrinti jų kokybę.

EK. 2021 ir 2022 m. pateikti apibendrinti duomenys apie į aplinką per metus iš Ignalinos AE išmestus radioaktyviųjų medžiagų kiekius, vadovaujantis Informacijos ir ataskaitų, susijusių su ES aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų EK, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašu.

EK Euratomo sutarties 31 straipsnio ekspertų grupė. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo aktualiais radiacinės saugos klausimais, teikė siūlymus dėl radiacinės saugos stiprinimo atitinkamose srityse.

EK Euratomo sutarties 35–36 straipsnių ekspertų grupė. Šios ekspertų grupės susitikimų metu diskutuota aktualiais aplinkos radiologinio monitoringo organizavimo, EK vykdomų šalių narių patikrinimų, palyginamųjų tyrimų ir kitais klausimais.

ES mokslo centro Jungtinis tyrimų centras. Vadovaujantis Euratomo sutarties 36 straipsnio nuostatomis, teikti valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo duomenys REM (Radioactivity Environmental Monitoring) duomenų suvestinei, kurią administruoja šis centras. Taip pat peržiūrėti ir patvirtinti anksčiau pateikti 2012–2019 m. duomenys, kurie bus viešai prieinami visuomenei ES interneto svetainėje https://remap.jrc.ec.europa.eu/ Routine.aspx. ESOREX. Naudojantis šia platforma, kasmet teikiama informacija apie Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos ir jos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių darbuotojų gautas individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą informaciją apie Lietuvos ir kitų ES šalių profesinės apšvitos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti interneto svetainėje www.esorex-platform.org.

HELCOM MORS ekspertų grupė. Dalyvauta Helsinkio komisijos (toliau – HELCOM) Radioaktyviųjų medžiagų Baltijos jūroje monitoringo (toliau – HELCOM MORS) ekspertų grupės metiniuose susitikimuose. Pagrindinis šios HELCOM MORS ekspertų grupės tikslas – įgyvendinti Helsinkio konvencijos tikslus, susijusius su radioaktyviųjų medžiagų monitoringu Baltijos jūroje ir šių medžiagų poveikio jūrinei aplinkai bei žmogui vertinimu. Susitikimų metu aptarta Baltijos jūros vandens, dugno nuosėdų, augalijos ir žuvų užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis būklė bei vykdytų Baltijos jūros regiono šalių tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų rezultatai. Taip pat pritarta atnaujintai HELCOM MORS monitoringo programai ir informacijos apie Baltijos šalių BEO išmetamas į aplinką radioaktyviąsias medžiagas analizės rezultatams. 2021 ir 2022 m. HELCOM pateikti Lietuvos Baltijos jūros aplinkos ėminių radiologinių tyrimų rezultatai ir apibendrinta informacija apie Lietuvos radioaktyviųjų medžiagų monitoringo Baltijos jūroje bei šių medžiagų poveikio jūrinei aplinkai ir žmogui vertinimo rezultatus.

HERCA. RSC specialistai dalyvavo HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikė pasiūlymus dėl šių darbo grupių parengtų dokumentų.

WHO REMPAN ir BioDoseNet. Dalyvauta PSO parengties teikti medicininę pagalbą branduolinių ar radiologinių avarijų atveju (angl. WHO REMPAN – Radiation Emergency Medical Preparedness And Assistance Network) ir biologinės dozimetrijos (WHO BioDoseNet) tinklų veikloje.

Jungtinių Amerikos Valstijų energetikos departamento Nacionalinės branduolinio saugumo administracijos Fizinės saugos biuras (JAV ORS). RSC, bendradarbiaudamas su minėtu JAV ORS biuru, Sandia nacionaline laboratorija ir Lietuvos policijos mokykla, organizavo mokymus „Reagavimas į fizinės saugos įvykius“, kurių pagrindinis tikslas – stiprinti koordinaciją tarp veiklos vykdytojų, RSC ir teisėsaugos institucijų ir gerinti reagavimą atvejais, kai į patalpas, kuriose naudojami ir (ar) saugomi radioaktyvieji šaltiniai, bando patekti asmenys, turintys neteisėtų tikslų.

Atnaujinimo data: 2024-01-16