4. Kokią vidutinę apšvitos dozę per metus gauna Lietuvos gyventojas dėl branduolinės energetikos objektų veiklos?

Gyventojams branduolinės energetikos objektų (BEO) veiklos sąlygota apšvita yra ribojama efektyviai kontroliuojant radioaktyviųjų medžiagų, išmetamų į aplinką kiekį. Šiuo atveju vartojama apribotosios dozės sąvoka – nustatyta numatomos individualiosios dozės vertė, taikoma parenkant priemones tam tikro jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio radiacinei saugai optimizuoti planuojamoje apšvitos situacijoje. Dozės apribojimas taikomas tam, kad, netgi veikiant keliems apšvitos šaltiniams, reprezentantų (reprezentantas – žmogus, kuris dėl gaunamos apšvitos dozės priskiriamas prie didesnę apšvitą patiriančių gyventojų, išskyrus žmones, turinčius nestandartinių ar neįprastų įpročių) dozės neviršytų ribinės dozės. Reprezentantams (gyventojams, patiriantiems apšvitą dėl radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką iš BEO ir apšvitą, patiriamą tiesiogiai nuo BEO) BEO veiklos sąlygota metinė efektinė apribotoji dozė yra lygi 0,3 mSv. Apskaičiuota, kad Lietuvoje dėl BEO sąlygota gyventojų vidutinė metinė apšvitos dozė sudaro vos kelias procentines apribotosios dozės dalis.

Atnaujinimo data: 2024-02-07