8. Kokią vienkartinę didžiausią sveikatai nepavojingą apšvitos dozę gali gauti žmogus?

Reikėtų pasakyti, kad visai nekenksmingos dozės nėra. Net ir mažiausios jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos dozės gali turėti įtakos žmogaus sveikatai. Tačiau yra nustatytos dozių ribos, kurių viršyti negalima. Taip ribojama darbuotojų ir gyventojų nuo įvairios veiklos, kurios metu naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, patiriama apšvita.

Metinės apšvitos dozės darbuotojams ir gyventojams reglamentuotos Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663.

Metinė apšvitos dozė gyventojams negali viršyti 1mSv per 1 metus, darbuotojams – 50 mSv per 1 metus.

Medicininei apšvitai dozių ribos nėra taikomos. Pacientams yra nustatyti rekomenduojamieji apšvitos lygiai, kurie neturėtų būti viršijami. Kiekvienu atveju, kai jonizuojančioji spinduliuotė naudojama medicininiais tikslais, yra įvertinama, ar žala bus mažesnė už teikiamą naudą.

Atnaujinimo data: 2024-02-07