>

Pasirengimas branduolinėms avarijoms

Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju ypač svarbu tinkamai pasirengti vykdyti pavestas funkcijas laikantis radiacinės saugos reikalavimų, todėl Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) daug dėmesio skyrė civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų įstaigų darbuotojų mokymams. Per pastaruosius penkerius metus avarinės parengties ir reagavimo srities radiacinės saugos klausimais apmokyta apie 4 500 (1 pav.), o vien 2022 m. – 2 200 asmenų. Galima teigti, kad 2020 m. pradėjusi veikti Baltarusijos AE institucijas paskatino intensyviau rengtis galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms. Apmokytų asmenų skaičius sparčiai didėjo šiuos mokymus pradėjus organizuoti nuotoliniu būdu.

1 pav. Apmokytų civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų įstaigų darbuotojų skaičius 2018–2022 m.

2 pav. Apmokytų civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų įstaigų darbuotojų 2022 m. statistika

Siekiant, kad būtų tinkamai pasirengta dirbti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje, organizuoti seminarai radiacinės saugos klausimais valstybinės reikšmės objektų ir įstaigų, privalančių užtikrinti veiklos tęstinumą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, darbuotojams. Seminarų metu aptarti patalpų paruošimo ir priežiūros, darbuotojų apsaugos nuo išorinio ir vidinio radioaktyviojo užterštumo bei kiti aktualūs radiacinės saugos klausimai.

COVID-19 pandemijos valdymas parodė, kad ekstremaliųjų situacijų metu labai svarbi nevyriausybinių organizacijų ir savanorių pagalba. Todėl RSC, siekdamas užtikrinti nevyriausybinių organizacijų ir savanorių pasirengimą teikti pagalbą likviduojant branduolinės ar radiologinės avarijos padarinius, organizavo seminarus radiacinės saugos klausimais Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriams ir Lietuvos šaulių sąjungos nariams.

Mokymų akimirkos

RSC, siekdamas tobulinti greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ir ASPĮ darbuotojų pasirengimą teikti sveikatos priežiūros paslaugas branduolinės ar radiologinės avarijos metu radioaktyviosiomis medžiagomis užterštiems nukentėjusiems asmenims bei aptarti kylančius pasirengimo iššūkius ir rasti jų sprendimo būdus, kasmet organizuoja GMP ir ASPĮ darbuotojų mokymus.

Siekdami kuo didesnio visuomenės supratimo, kaip tinkamai pasirengti ir elgtis įvykus branduolinei avarijai, per pastaruosius penkerius metus RSC specialistai organizavo susitikimus su gyventojais, gyvenančiais arčiausiai Baltarusijos AE, – Švenčionių ir Vilniaus rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybėse. Susitikimų metu aptarti avarinės apšvitos keliami pavojai sveikatai, gyventojų perspėjimas ir informavimas bei apsaugomieji veiksmai, kuriuos pirmiausia reikėtų atlikti įvykus branduolinei avarijai (slėpimasis, evakavimas, skydliaukės apsauga, maisto ir geriamojo vandens naudojimo apribojimai).

Susitikimų su gyventojais akimirkos

Įvairaus lygio ir tipo pratybų organizavimas ir dalyvavimas jose yra svarbi pasirengimo galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms dalis. Iki 2018 m. valstybinio lygio pratybos branduolinių avarijų valdymo tema buvo organizuojamos retai, tačiau atsiradus realiai branduolinės avarijos Baltarusijos AE grėsmei tokio tipo pratybos pradėtos organizuoti dažniau. Vien 2018–2022 m. laikotarpiu šia tema organizuotos septynerios valstybinio lygio civilinės saugos pratybos, iš jų ketverios – funkcinės.

2022 m. RSC dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose, kurių metu vertintas valstybės ir savivaldybių institucijų bei atsakingų tarnybų pasirengimas vykdyti Valstybiniame plane nustatytas funkcijas įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos AE. RSC specialistai pratybų metu rengė radiacinės žvalgybos programas, dalyvavo vykdant radiacinę žvalgybą iš oro, atliko atrinktų ėminių laboratorinius tyrimus, aktyvavo laboratorinio tinklo laboratorijas, teikė rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo, pavyzdžiui, skydliaukės blokavimo stabiliuoju jodu, evakavimo, laikino žmonių perkėlimo ir pan.

Valstybinio lygio funkcinių pratybų akimirkos

2022 m. organizuotos valstybinio lygio stalo pratybos, kuriose RSC specialistai kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir kitų institucijų atstovais aptarė pasirengimą vykdyti Valstybiniame plane numatytas funkcijas, susijusias su radioaktyviosiomis medžiagomis galimai užterštų maisto produktų, jų žaliavų, pašarų ir vandens laboratorinės kontrolės organizavimu ir sprendimų dėl jų vartojimo apribojimų branduolinės avarijos Baltarusijos AE atveju priėmimu.

Valstybinio lygio stalo pratybos

Rengdamasis galimai branduolinei avarijai Baltarusijos AE ir siekdamas koordinuoti gyventojų apsaugomųjų veiksmų taikymą, RSC bendradarbiauja su Latvijos Radiacinės saugos centro specialistais. 2022 m. organizuoti mokymai, kuriais siekiama tobulinti įgūdžius prognozuojant galimas radiologines grėsmes įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos AE. Mokymų metu specialistai, planuodami abiejų šalių veiksmus įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos AE, išbandė branduolinių avarijų pasekmių prognozavimo įrankius. Numatyta ir toliau bendradarbiauti rengiantis galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms.

RSC ir Latvijos Radiacinės saugos centro specialistų mokymai

Atnaujinimo data: 2024-01-11