Radiacinės saugos ekspertai, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertus, yra pripažįstami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakyme Nr. V-1059 „Dėl Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka (toliau – Tvarkos aprašas).

Radiacinės saugos eksperto pažymėjimas suteikia teisę radiacinės saugos ekspertui patarti ir teikti konsultacijas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) vykdytojams vienoje ar keliose iš nurodytų radiacinės saugos sričių:

 • medicinoje:
  • rentgeno diagnostikoje;
  • branduolinėje medicinoje;
  • spindulinėje terapijoje;
 • veterinarijoje;
 • moksle ir mokyme;
 • pramonėje.

   Fizinis asmuo, siekiantis tapti radiacinės saugos ekspertu, Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) turi pateikti:

 • laisvos formos prašymą dėl pripažinimo, kuriame nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šio kodo neturi – gimimo data), adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, radiacinės saugos sritis (-ys), kurioje (-se) siekiama pripažinimo;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, kopiją;
 • ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje (-se), kurioje (-se) siekiama pripažinimo, patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • radiacinės saugos srities (-ių) žinias ir gebėjimus bei kompetencijas radiacinės saugos srityje (-se), kurioje (-se) siekiama pripažinimo, patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, sertifikatų ir kt.) kopijas.

Fizinį asmenį, siekiantį tapti radiacinės saugos ekspertu, pripažįsta ir radiacinės saugos eksperto pažymėjimą išduoda RSC, atsižvelgdamas į RSC direktoriaus įsakymu sudarytos Fizinių asmenų, siekiančių tapti radiacinės saugos ekspertais, pripažinimo komisijos (toliau – Pripažinimo komisija) siūlymus.

Fizinis asmuo, siekiantis tapti radiacinės saugos ekspertu, gali dalyvauti Pripažinimo komisijos posėdyje, jeigu tai nurodo prašyme dėl pripažinimo.

Terminai:

 • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus fizinio asmens, siekiančio tapti radiacinės saugos ekspertu, dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytu būdu informuoja šį fizinį asmenį, kad gauti ne visi ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo šio fizinio asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
 • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus fizinio asmens, siekiančio tapti radiacinės saugos ekspertu dokumentus, per 5 kalendorines dienas nuo dokumentų gavimo dienos perduoda šiuos dokumentus Pripažinimo komisijai. Pripažinimo komisija per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos privalo išnagrinėti šio fizinio asmens pateiktus dokumentus ir pateikti siūlymą dėl pripažinimo arba atsisakymo pripažinti;
 • jei Pripažinimo komisija siūlo fizinį asmenį, siekiantį tapti radiacinės saugos ekspertu, pripažinti radiacinės saugos ekspertu, RSC per 5 kalendorines dienas nuo Pripažinimo komisijos siūlymo gavimo dienos šiam fiziniam asmeniui išduoda radiacinės saugos eksperto pažymėjimą, naudodamasis Licencijų informacine sistema;
 • jei Pripažinimo komisija siūlo atsisakyti fizinį asmenį, siekiantį tapti radiacinės saugos ekspertu, pripažinti radiacinės saugos ekspertu, nurodo atsisakymo motyvus. RSC, atsižvelgdamas į šį Pripažinimo komisijos siūlymą, motyvuotai atsisako fiziniam asmeniui, siekiančiam tapti radiacinės saugos ekspertu, išduoti radiacinės saugos eksperto pažymėjimą ir per 3 darbo dienas nuo Pripažinimo komisijos siūlymo gavimo dienos apie tai Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytu būdu informuoja šį fizinį asmenį.

Radiacinės saugos eksperto kvalifikacijos tobulinimas

Radiacinės saugos ekspertas turi tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos eksperto pažymėjime nurodytoje (-se) radiacinės saugos srityje (-se) ne mažiau kaip 100 akademinių valandų per 5 metus ir ne mažiau kaip 10 akademinių valandų kasmet ir kas 5 metus pateikti RSC kvalifikacijos tobulinimo dokumentų, patvirtinančių, kad buvo rengtos ar skaitytos paskaitos, pranešimai, skelbtos publikacijos mokslo žurnaluose ar leidiniuose arba dalyvauta seminaruose, kursuose, mokymuose ar konferencijose radiacinės saugos eksperto pažymėjime nurodytoje (-se) radiacinės saugos srityje (-se), kopijas.

 Valstybės rinkliava už radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimą

Už radiacinės saugos eksperto pažymėjimo, kurį išduoda RSC, išdavimą pareiškėjas moka valstybės rinkliavą, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Rinkliavos dydis: 77 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Šią sumą reikia sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:

 • AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900, atsiskaitomoji sąskaita LT78 7290 0000 0013 0151;
 • AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsiskaitomoji sąskaita LT05 7044 0600 0788 7175;
 • AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, atsiskaitomoji sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038;
 • Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0510 0132 4763;
 • Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400, atsiskaitomoji sąskaita LT12 2140 0300 0268 0220;
 • AB „Swedbank", banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300;
 • UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, atsiskaitomoji sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos pavadinimas: Valstybės rinkliava už  radiacinės saugos eksperto pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą;

Įmokos kodas: 5769.

Atnaujinimo data: 2024-01-15