Paraiškų ir pranešimų formos

Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių priedai:

1. Paraiška dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas (2 priedas). 
2. Paraiška dėl leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas (3 priedas).
3. Standartinis dokumentas, taikomas pagal tarybos reglamentą 1493/93/EEB „Uždarųjų šaltinių vežimas tarp Europos Sąjungos valstybių narių“ (6 priedas).
4. Paraiška gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas (7 priedas).
5. Radioaktyviųjų atliekų siuntos apibūdinimas ir pakuočių sąrašas (12 priedas).
6. Radioaktyviųjų atliekų gavimo patvirtinimas (13 priedas).

Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo priedai:

1. Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (1 priedas).
2. Pranešimas apie uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį (2 priedas).
3. Pranešimas apie grąžintus gamintojui ar tiekėjui, perduotus arba priimtus panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (3 priedas).
4. Pranešimas apie sumontuotą ar išmontuotą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (4 priedas).
5. Pranešimas apie parduotą ar perduotą jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (5 priedas).
6. Pranešimas apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (6 priedas).
7. Metinės inventorizacijos duomenys apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius (7 priedas).
8. Metinės inventorizacijos duomenys apie turimus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (8 priedas).
9. Metinės inventorizacijos duomenys apie atviruosius radioaktyviuosius šaltinius (9 priedas).
10. Metinės inventorizacijos duomenys apie parduotus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (10 priedas).
11. Pranešimas apie apšvitą patiriantį darbuotoją (11 priedas).
12. Pranešimas apie avariją likviduojančius darbuotojus (12 priedas).  
13. Pranešimas apie apšvitą patiriančio ar avariją likviduojančio darbuotojo apšvitą (13 priedas).

Kitos formos:

1. Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutarties forma.

2. Prašymo registruoti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma.

3. Paraiškos išduoti licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma .

4. Prašymo išduoti laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma .

5.Prašymo sudaryti sutartį dėl individualiųjų dozių bandymų atlikimo forma

6. Didelio aktyvumo uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio registracijos kortelės forma.

7. Prašymo dėl informacijos pateikimo forma.

Atnaujinimo data: 2024-01-18