>

APIE SKYRIŲ

Avarijų valdymo ir mokymo skyrius koordinuoja ir organizuoja  radiologinių incidentų ir avarijų valdymą, valstybės lygmeniu prevencijos priemonių įgyvendinimą, dalyvauja likviduojant avarijų padarinius, rengia teisės aktus, reglamentuojančius radiologinių incidentų ir avarijų valdymą bei radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinės saugos) mokymą, siekia, kad visi Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai būtų pasirengę vykdyti funkcijas, kurios nurodytos RSC Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, taip pat koordinuoja radiacinės ir fizinės saugos mokymo viešąjį administravimą, organizuoja konferencijas bei seminarus radiacinės saugos srityje, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis skatinant įvairių specialistų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose bei vykdo radiacinės ir fizinės saugos mokymo valstybinę priežiūrą ir kontrolę.

RADIACINĖS IR FIZINĖS SAUGOS MOKYMAS

Radiacinės saugos mokymas – viena iš priemonių, užtikrinančių saugų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) naudojimą, saugantį darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, ir gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikatai ir aplinkai.

Fizinė sauga mokymas – viena iš priemonių, užtikrinančių radioaktyviųjų šaltinių apsaugą nuo neteisėto jų užvaldymo, pagrobimo, praradimo, teroro akto, nesankcionuoto pašalinių žmonių patekimo prie jų, neteisėto panaudojimo ar perdavimo, taip pat kitų neteisėtų veiksmų, kurie gali kelti riziką žmonių sveikatai ir saugumui dėl jonizuojančiosios spinduliuotės, taip pat užtikrinti šių veiksmų prevenciją.

Mokymo sistemos svarba akcentuojama Europos Komisijos teisės aktuose bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) standartuose. Įgyvendinant TATENA ir Europos Sąjungos rekomendacijas ir reikalavimus buvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys radiacinės ir fizinės saugos mokymą Lietuvoje:

Atnaujinimo data: 2024-01-15