Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 7 dalimi ir 27 straipsniu, Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) prižiūri, kaip asmenys, planuojantys vykdyti veiklą, veiklos vykdytojai, asmenys, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, asmenys, vykdantys radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą ir fiziniai asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos laikosi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, nustatytų reikalavimų (toliau – radiacinės saugos priežiūra).  


Radiacinės saugos priežiūra organizuojama ir atliekama Radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Pagrindiniai radiacinės saugos priežiūros uždaviniai

Pagrindiniai radiacinės saugos priežiūros uždaviniai:

 • teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas:

 • asmenims, planuojantiems vykdyti veiklą;

 • veiklos vykdytojams;

 • asmenims, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą;

 • asmenims, vykdantiems radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą;

 • fiziniams asmenims, turintiems radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą;

 • prižiūrėti, kaip aukščiau nurodyti asmenys (toliau – ūkio subjektai) laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės normų saugomų vertybių (žmogaus sveikatos ir gyvybės, aplinkos) (toliau – vertybės) apsaugą ir mažinančias pažeidimais sukeltos žalos dydį ir mastą.

Radiacinės saugos priežiūros funkcijos

RSC vykdo šias radiacinės saugos priežiūros funkcijas:

 • konsultuoja ūkio subjektus ir teikia jiems metodinę pagalbą RSC kompetencijos klausimais, imasi veiksmų užkirsti kelią žalai vertybėms atsirasti, kurie numatyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą;

 • skleidžia informaciją apie pagrindinius radiacinės saugos priežiūros reikalavimus;

 • vertina gautą informaciją apie ūkio subjekto veiklą, RSC direktoriaus nustatyta tvarka nustato ūkio subjekto rizikingumą;

 • taiko poveikio priemones ūkio subjektams įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

 • bendradarbiauja su kitais ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiais subjektais;

 • atlieka kitas radiacinės saugos priežiūros funkcijas, kurias reglamentuoja įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą.

Kadangi Radiacinės saugos centrui svarbu stiprinti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo priežiūrą, Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros skyrius nuo 2024 m. kovo 6 d. akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

Akreditavimo Pažymėjimas_1.PNGAkreditavimo Pažymėjimas_2.PNG 


Tikrinamų ūkio subjektų teisės ir pareigos

Su tikrinamų ūkio subjektų teisėmis ir pareigomis galite susipažinti čia.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

RSC, siekdamas didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą bei mažinti administracinę naštą verslui, prisijungė prie 2011 m. rugsėjo 14 d. „Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų“. Visą deklaracijos tekstą rasite čia.

Teisės aktai, nustatantys reikalavimus ūkio subjektų priežiūrai

Teisės aktų, reglamentuojančių RSC centro veiklą ir įtvirtinančių RSC priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašą galite rasti čia.

Naujausius teisės aktus ar jų pakeitimus galite rasti čia, o teisės aktų projektus galite rasti čia.

Teisės aktai, nustatantys reikalavimus ūkio subjektų priežiūrai:

KONTAKTAI

RSC Radiacinės saugos priežiūros skyrius Kalvarijų g. 153, Vilnius,

tel. (8 5) 236 1936, el. paštas rscАТrsc.lt, vaidas.statkusATrsc.lt.

Dėl informacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigų radiacinės saugos priežiūros klausimais prašome kreiptis į vyr. specialistus:

Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė, tel.(8 5) 236 1936 arba el. p. dovile.peciuleATrsc.lt

Vanda Tovianskaja Požerskaja tel. (8 5) 236 1936 arba el. p. vanda.tovianskajaАТrsc.lt       

Dėl informacijos pramonės, mokslo ir mokymo bei kitų įstaigų radiacinės saugos priežiūros klausimais prašome kreiptis į Radiacinės saugos priežiūros skyriaus patarėją:

Rugilę Aganauskaitę, tel. (8 5) 236 1936 arba el. p. rugile.aganauskaiteATrsc.lt

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistai Kaune – Aušros g. 44, Kaunas, tel. +370 608 06187, el. paštas kaunasАТrsc.lt:

Eglė Karmanovienė, tel. +370 608 06187, el. p. egle.karmanovieneATrsc.lt;

Ieva Masiulytė, tel. +370 608 06187, el. p. ieva.masiulytėATrsc.lt.

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vyr. specialistai Klaipėdoje – Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. +370 608 06185, el. paštas klaipedaАТrsc.lt: 

Aurelija Butienė, tel. +370 608 06185, el. p. aurelija.butieneATrsc.lt;

Kristina Mažonienė, tel. +370 608 06185, el. p. kristina.mazonieneATrsc.lt. 

Atnaujinimo data: 2024-04-08