>

PATIKRINIMŲ RŪŠYS 

Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai, atliekami ūkio subjekto veiklos vietoje ar nuotoliniu būdu.

Planiniai patikrinimai atliekami pagal parengtą ir patvirtintą Radiacinės saugos priežiūros metų planą. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 1 priede nustatytu patikrinimų dažnumu, Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) direktoriaus nustatyta tvarka įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos vertybėms atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes.

Planiniai patikrinimai gali būti atliekami iš anksto neinformavus ūkio subjekto apie planinį patikrinimą tik:

1) kai nėra galimybių asmens informuoti apie patikrinimą dėl asmens vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje laikinumo;

2) kai patikrinimas yra atliekamas atsižvelgiant į asmens nustatytą vykdomos veiklos tvarkaraštį, jeigu, atsižvelgiant į šį tvarkaraštį, nėra galimybių asmenį informuoti apie patikrinimą;

3) kai vykdoma planuota importuojamų ar eksportuojamų prekių priežiūra ir nėra iš anksto žinomas konkretus asmuo, jo veiklos vieta ar laikas.

Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas:

 • gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

 • įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti grėsmę žalai vertybėms atsirasti;

 • gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę žalai vertybėms atsirasti;

 • siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti patikrinimo akte nustatyti reikalavimai;

 • įvykus radiologiniam incidentui ar radiologinei avarijai;

 • gavus informacijos, kad vykdant veiklą gali įvykti radiologinis incidentas ar radiologinė avarija;

 • prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą, prieš registruojant veiklą arba prieš pakeičiant licencijoje ar laikinajame leidime nustatytas veiklos sąlygas.

Neplaninis patikrinimas atliekamas tik RSC direktoriui, jo nesant – direktoriaus pavaduotojui, priėmus motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą.

PAREIGŪNŲ TEISĖS

Pareigūnas, atlikęs patikrinimą ir nustatęs pažeidimų, turi teisę:

 • patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (toliau – šaltinis) sustabdymą, veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu per pareigūno nurodytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimą arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;

 • priimti sprendimą dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo;

 • taikyti administracinę atsakomybę, jeigu nustatoma, kad padarytas administracinis nusižengimas;

 • teikti siūlymą RSC direktoriui priimti sprendimą dėl veiklos su šaltiniais registravimo panaikinimo arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo.

PATIKRINIMŲ REZULTATAI

Vykdydami radiacinės saugos priežiūrą 2018–2022 m. RSC pareigūnai atliko beveik 3 800 patikrinimų. Radiacinės saugos priežiūros dinamika 2018–2022 m. pavaizduota 1 pav.

 

     1 pav. Radiacinės saugos priežiūros rodikliai 2018–2022 m.

Dažniausi radiacinės saugos pažeidimai

2022 m. patikrintas 701 ūkio subjektas, iš kurių 115 nustatyta radiacinę saugą ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą (toliau – fizinė sauga) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant ir mažareikšmius pažeidimus. Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 21 ūkio subjektui taikytos poveikio priemonės – 20 ūkio subjektų paskirtos baudos, 1 ūkio subjekte sustabdyta veikla su šaltiniu. 2022 m. radiacinės saugos priežiūros rodikliai pavaizduoti 2 pav.

2 pav. Radiacinės saugos priežiūros rodikliai

Dažniausi radiacinės saugos pažeidimai:

 

 • laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo duomenis;
 • darbuotojai laiku nemokomi radiacinės saugos;
 • nepateikti duomenys registrui;
 • laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra, kokybės kontrolės bandymai ir (ar) darbo vietų stebėsenos matavimai.

Atnaujinimo data: 2024-01-15