Radiacinės saugos centras planuodamas ateinančių metų ūkio subjektų veiklos patikrinimus, sudaro ir patvirtina Radiacinės saugos priežiūros metų planą (toliau – metų planas). Metų planas peržiūrimas ir, jei reikia, keičiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki ketvirčio pabaigos.

2024 m. planuojami šie patikrinimai:

Radiacinės saugos priežiūros 2024 metų planą galite rasti čia.

Paaiškinimai:

  • Ūkio subjektų, vykdančių veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir ūkio subjektų, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą, veiklos planinių patikrinimų sąrašą rasite metų plano 1 lentelėje.

  • Ūkio subjektų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančius ėminius šiems tyrimams atlikti, veiklos planinių patikrinimų sąrašą rasite metų plano 2 lentelėje.

  • Ūkio subjektų, vykdančių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymą, veiklos planinių patikrinimų sąrašą rasite metų plano 3 lentelėje.

  • Fizinių asmenų, turinčių radiacinės saugos atestavimo pažymėjimą ir (ar) fizinės saugos atestavimo pažymėjimą, veiklos planinių patikrinimų sąrašą rasite metų plano 4 lentelėje.

Atnaujinimo data: 2024-07-03