>

Profesinės apšvitos stebėsena – viena iš radiacinės saugos priemonių, padedančių įgyvendinti apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojų) patiriamos apšvitos optimizavimo ir gaunamų apšvitos dozių ribojimo principus. Šios stebėsenos tikslas – įvertinti darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jų aplinkoje, išorinės ir vidinės apšvitos dozes, ir, remiantis gautais rezultatais, padėti sukurti saugias darbo sąlygas bei nustatyti, ar jau naudojamų radiacinės saugos priemonių pakanka.

Darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos reikalavimus reglamentuoja šie Lietuvos teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-886 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1360 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ patvirtinimo“;

4. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 63 „Dėl Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniaisvykdytojas privalo organizuoti ir atlikti darbuotojų apšvitos ir šių darbuotojų darbo vietų stebėsenas ir pagal tokių stebėsenų rezultatus vertinti ir prognozuoti patiriamą profesinę apšvitą.

Profesinės apšvitos stebėsenos metu yra atliekami darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento, jeigu reikia ir vidinio užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis matavimai, aplinkos dozės ekvivalento galios, paviršiaus radioaktyviojo užterštumo ar radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore matavimai darbo vietose bei darbuotojų patirtos apšvitos įvertinimas. Tokius matavimus ir darbuotojų patiriamos apšvitos įvertinimą gali atlikti Radiacinės saugos centro pripažinti asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas.

Išorinės apšvitos individualiųjų dozių ekvivalento matavimai Radiacinės saugos centre atliekami termoliuminescencinės dozimetrijos metodu. Šį metodą Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus.

Išorinės apšvitos individualiųjų dozių ekvivalento matavimams atlikti naudojama MIRION TECHNOLOGIES termoliuminescencinė dozimetrinė įranga. Šia įranga matuojamos dozių ribos yra nuo 0,01 mSv iki 10 Sv. Registruojamos gama ir rentgeno spinduliuotės energijos – nuo 20 keV iki 10 MeV. Bandymų ataskaitose išmatuotos dozės yra pateikiamos be gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės fono vertės. Šių matavimų išplėstinė neapibrėžtis – iki 25 proc.

Atliekant išorinės apšvitos stebėseną, individualiaisiais dozimetrais matuojami individualiosios dozės ekvivalentai Hp(10), Hp(0,07) ir Hp(3). Individualiosios dozės ekvivalentas Hp(10) yra naudojamas viso kūno gautai apšvitos dozei įvertinti, individualiosios dozės ekvivalentas Hp(0,07) – galūnių ir odos, individualiosios dozės ekvivalentas Hp(3) – akies lęšiuko. Konservatyviai laikoma, kad išmatuotas Hp(10) yra lygus efektinei dozei. Tik užregistravus didesnes dozes, remiantis matavimų rezultatais, yra apskaičiuojama efektinė dozė. Akies lęšiuko gauta lygivertė dozė įvertinama remiantis Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis „Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės“.

Vidinės apšvitos stebėsena Radiacinės saugos centre atliekama matuojant radionuklidų aktyvumus žmogaus organizme ar atskiruose organuose (skydliaukėje, plaučiuose) viso kūno skaitikliu su germanio detektoriumi bei skydliaukės aktyvumo matuokliu su natrio jodido detektoriumi. Remiantis matavimų rezultatais, įvertinamos vidinės apšvitos kaupiamosioms efektinės ar lygiavertės dozės. Šioms dozėms apskaičiuoti naudojamos IMBA ir MONDAL kompiuterinės programos.

Daugiau apie darbuotojų profesinės apšvitos stebėseną galima surasti čia.

Informacija apie darbuotojų gaunamas apšvitos dozes pateikiama ataskaitose, žiūrėti skyrių  Radiacinės saugos centro ataskaitos.

Atnaujinimo data: 2024-01-15