>

Euratomo sutarties 35 ir 36 straipsniai reglamentuoja, kad kiekviena valstybė narė privalo turėti valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo sistemą, leidžiantį įvertinti aplinkos ir jos komponentų, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo vandens užterštumą radioaktyviosiomis medžiagomis ir radiologinio monitoringo duomenis teikti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Radiologinio aplinkos monitoringo organizavimą ir vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo statymas. Šiame įstatyme numatyta, kad radiologinis aplinkos monitoringas, kuris yra aplinkos monitoringo dalis, yra sistemingas ir nuolatinis aplinkos gama dozės galios, aplinkos dozės ekvivalento ir aplinkos elementų, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo vandens užterštumo radionuklidais stebėjimas, jų sukeliamos gyventojų apšvitos vertinimas ir prognozė valstybės, savivaldybės ar ūkio subjektų lygiu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybinį radiologinį aplinkos monitoringą organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, jį vykdo Radiacinės saugos centras Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Iki 2021 m. sausio 1 d. šį monitoringą kartu su Radiacinės saugos centru vykdė ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Radiacinės saugos centras yra atsakingas už valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymą ir duomenų teikimą visuomenei, suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir Europos Komisijai.

Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą. Valstybinę aplinkos monitoringo programą rengia Aplinkos ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, kuri rengia šios programos valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo dalį, ir kitomis valstybės institucijomis, vykdančiomis aplinkos monitoringą. Programą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 996, papildyta ir kitais, Radiacinės saugos centro atliekamų tyrimų komponentais.

Siekiant įgyvendinti Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinius, kiekvienais metais atsakingos institucijos parengia tam skirtus planus. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1612 patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-1612 „Dėl Radiacinės saugos centro vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2023 metais plano patvirtinimo“.

Lietuvoje vykdomas valstybinis radiologinis aplinkos monitoringas atitinka 2000 m. Europos Komisijos rekomendacijas dėl Euratomo sutarties 36 straipsnio nuostatų vykdymo. Įgyvendinant šių rekomendacijų nuostatas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3003 „Dėl Valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti radiologinio aplinkos monitoringo tinklai, matavimo ir ėminių ėmimo reikalavimai ir nustatomi radionuklidai ir parametrai.

Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 26 d. įsakymu Nr. V-3028 „Dėl Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas. Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Radiacinės saugos centras.

Atnaujinimo data: 2024-01-15