>

PASKIRTIS

Valstybė siekdama užtikrinti žmonių ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio privalo turėti tikslius duomenis apie šalyje naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai), stebėti, vertinti darbuotojų patiriamą apšvitą bei rasti būdus, kaip išvengti  arba sumažinti nepagrįstos apšvitos tikimybę.

Tam, kad būtų galima nuolat sekti ir kontroliuoti šaltinių skaičių bei profesinę apšvitą Lietuvoje, Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras) ir patvirtinti jo nuostatai. Registro tvarkymo įstaiga yra Radiacinės saugos centras.

Registrą sudaro dvi dalys – duomenys apie šaltinius ir duomenys apie apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) gautas apšvitos dozes.

Šaltinių registro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie šaltinius. Minėta informacija suteikia galimybę sekti visų šaltinių judėjimą šalyje nuo jų įsigijimo iki atidavimo ilgalaikiam saugojimui ar laidojimui ir vykdyti jų saugą, saugumo priežiūrą bei kontrolę.

Duomenų apie šaltinius dalyje kaupiama informacija apie Lietuvos įmonių, įstaigų įvežtus, išvežtus, saugomus ir naudojamus atviruosius, uždaruosius šaltinius, rentgeno spinduliuotės generatorius, greitintuvus ir atiduotas ilgalaikiam saugojimui (laidojimui) radioaktyviąsias atliekas ir nurašytus rentgeno aparatus, greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno spinduliuotės generatorius.

Kita Registre kaupiamų duomenų dalis – darbuotojų apšvitos dozės. Jos yra vienas svarbiausių darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo rodiklių.

Darbuotojų apšvitos registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, profesinę apšvitą.


TEISINĖ BAZĖ

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro steigėją ir jo tvarkytoją nurodo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo“  reglamentuoja registro duomenis, jų naudojimą ir apsaugą, sąsajas su kitais registrais.

Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakyme nurodyta, kad įsigijus šaltinį, jį pardavus, sumontavus, baigus jo eksploataciją, grąžinus gamintojui ar atidavus jį palaidoti juridinis asmuo, vykdantis veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo užpildyti atitinkamą pranešimą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti jį Radiacinės saugos centrui. 
Rentgeno spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 102 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Atnaujinimo data: 2024-01-15