Duomenų teikimo Registrui tvarka

DUOMENŲ TEIKIMO REGISTRUI TVARKA

Duomenys apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus Registrui teikiami, vadovaujantis 2009 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, teikiant nustatytos formos pranešimų formas.

Pranešimų formas galite rasti čia

Nuo 2010 m. birželio 1 d. visus duomenis Registrui galima teikti ne tik popierine forma, bet ir elektroniniu būdu – naudojantis Registro išoriniu portalu adresu: www.rscregistras.lt.

Registro išorinio portalo paslaugos suteikiamos Registro duomenų teikėjams, pasirašiusiems su Radiacinės saugos centru Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos Registrui, naudojantis šio Registro išoriniu portalu, sutartį.

Vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 40 punktu, jeigu Registro duomenų teikėjas vykdo ar planuoja vykdyti veiklą su 2 ar daugiau šaltinių, toks asmuo privalo su Radiacinės saugos centru sudaryti Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutartį.


 Išorinio portalo paslaugos suteikiamos nemokamai. Sutarties forma galite rasti čia.

 Registro išorinis portalas leidžia Registro duomenų teikėjui patogiai ir operatyviai:

 • teikti nustatytų formų pranešimus elektroniniu būdu atsisakant popierinių formų;

 • gauti Radiacinės saugos centro elektroninius pranešimus apie pateiktų pranešimų priėmimo rezultatus ir rastas klaidas (neatitikimus);

 • matyti elektroniniu būdu pateiktus pranešimus, esant poreikiui atspausdinti juos;

 • peržiūrėti pateiktų pranešimų duomenis ir kitus Registre apie Registro duomenų teikėją saugomus duomenis.

 

 • Pranešimai apie atviruosius šaltinius (radioaktyviąsias medžiagas). Paspauskite ant nuotraukos esančios apačioje. (PDF versiją galite atsisiųsti čia)

 

 • Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių arba dalelių greitintuvą. Paspauskite ant nuotraukos esančios apačioje. (PDF versiją galite atsisiųsti čia)

DUOMENŲ TEIKIMAS NAUDOJANTIS REGISTRO IŠORINU PORTALU

 Registro išorinio portalo programinė įranga veikia su visomis populiariausiomis interneto naršyklėmis: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.
 Prisijungimui prie išorinio portalo būtinas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuris atsiunčiamas pasirašytos Sutarties priede nurodytam vartotojam elektroniniu paštu.
 Pamiršus slaptažodį galima pasinaudoti slaptažodžio atstatymo funkcija. Šiuo atveju laikinasis slaptažodis automatiškai atsiunčiamas tuo pačiu vartotojo elektroniniu paštu.

     Registro duomenų teikėjo patogumui Registro išorinio portalo pranešimai suskirstyti į 5 grupes:

 • Pranešimai apie šaltinius;

 • Pranešimai apie darbuotojus;

 • Inventorizacijos pranešimai; 

 • Laisvos formos pranešimai;

 • Informaciniai pranešimai.

 

Pranešimai apie šaltinius ir darbuotojus atitinka jų popierines formas. Išorinis portalas leidžia prieš pateikiant pranešimus Registrui juos visapusiškai valdyti: kurti, redaguoti ir šalinti. Galima iš anksto pasiruošti kelis pranešimus, o juos pateikti Registrui vėliau. Tai ypač aktualu didelėms organizacijoms, kurios turi po kelis vartotojus, galinčius prisijungti prie Registro išorinio portalo, nes pranešimus paruošti gali vienas vartotojas, o juos pateikti Registrui – kitas. Prireikus galima bet kada susirasti visus kada nors sukurtus arba pateiktus panešimus ir eksportuoti juos .pdf formatu bei atsispausdinti. Pranešimo .pdf forma turės užpildytus „Duomenis surašė“ laukus.

Inventorizacijos pranešimai yra formuojami iš duomenų esančių Registre, todėl išorinio portalo naudotojui lieka tik patikrinti savo atstovaujamos įstaigos ar įmonės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenis. Pastebėjus netikslumų ar trūkumų, reikia juos ištaisyti, pateikiant atitinkamos formos pranešimą apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį.

Laisvos formos pranešimai yra skirti tiesioginiam susirašinėjimui su Registro darbuotojais. Čia galima pateikti savo klausimus arba pateikti informaciją, į kurią privalu atkreipti Registro darbuotojų dėmesį. Atsižvelgdami į šio tipo pranešimus Registro darbuotojai gali keisti duomenis Registre.

Informacinius pranešimus teikia Registro darbuotojai, norėdami atkreipti Registro išorinio portalo vartotojo dėmesį į pastebėtus netikslumus ar pranešti jam tam tikrą informaciją. Nauji, vartotojo dar neskaityti informaciniai pranešimai, visada matomi iš karto prisijungus prie išorinio portalo.

     Visi pranešimai turi 4 būsenas:

 • Ruošiami - tai pranešimai, kuriuos vartotojas užpildė, išsaugojo bet dar nepateikė Registrui. Šiuos pranešimus galima redaguoti, ištrinti, eksportuoti į .pdf dokumentą arba pateikti Registrui.

 • Pateikti – tai pranešimai, kurie jau pateikti Registrui, bet Registro darbuotojai jų dar nenagrinėjo. 

 • Atmesti – tai pranešimai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių buvo atmesti Registro darbuotojų, nurodant atmetimo priežastis.

 • Patvirtinti – tai pranešimai, kuriuos Registro darbuotojai išnagrinėjo ir kuriais remiantis buvo atlikti pakeitimai Registre.

Užmegztam prisijungimo prie Registro išorinio portalo ryšiui (sesijai) palaikyti yra numatytas tam tikras laikas. Jei prisijungusiam prie išorinio portalo vartotojui reikia kuriam laikui palikti kompiuterį, prieš tai būtina išsaugoti rengiamo pranešimo duomenis, nes nutrūkus ryšiui (pasibaigus sesijos laikui) visi užpildyti duomenys bus prarasti. Išsaugotus pranešimus galima rasti „Ruošiamų“ pranešimų sąraše.

Išoriniame portale galima ne tik teikti ir skaityti pranešimus, bet ir susipažinti su visa informacija, kuri saugoma Registre, apie vartotojo atstovaujamą įstaigą ar įmonę. Registro išoriniame portale galima rasti bendrą informaciją apie licencijos turėtoją, informaciją apie darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, visus turimus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, RSC inspektorių atliktus inspekcinius patikrinimus bei rastus trūkumus su nurodytais įvykdymo terminais, veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išduotas licencijas, radioaktyviųjų medžiagų bei radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimus.

Visa informacija išoriniame portale pateikiama sąrašų pavidalu. Kiekvienas įrašas sąraše turi savo informacinę kortelę, kurią galima pasiekti spustelėjus nuorodą. Visi įrašai, turintys nuorodas, yra pažymėti pabraukiant tekstą. Iš informacinės kortelės galima pateikti pranešimą apie esamu momentu vartotojo peržiurimą šaltinį arba darbuotoją. Tokiu būdu atidarytame pranešime visa informacija bus užpildyta automatiškai, o vartotojui liks tik įrašyti atitinkamus pakeitimus. 

 

Kilus neaiškumų, galima pasinaudoti meniu arba mygtuku „pagalba“, pateiktame Registro išorinio portalo aprašyme rasti daugelį atsakymų į rūpimus klausimus.


 Atmintinė duomenų teikėjams, teikiantiems duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui.

Atnaujinimo data: 2024-01-15