>

Valstybės registras ir radiacinės saugos informacinė sistema

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras ir Radiacinės saugos informacinė sistema

Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) darbuotojai savo kasdieninėje veikloje naudoja e-valdžios koncepcijos sprendimus t.y. užmezga ir palaiko abipusį ryšį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai) savo veikloje naudojančiais ūkio subjektais elektroninėje erdvėje. Šis ryšis leidžia ūkio subjektams teikti duomenis ir gauti aktualią informaciją realiu laiku. Tai tapo įmanoma įgyvendinus investicijų projektą „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro kūrimas ir diegimas Radiacinės saugos centre“, kurio dėka RSC pagal registrams teisės aktuose nustatytus reikalavimus buvo išvystytas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras) bei sukurta ir įdiegta Radiacinės saugos informacinė sistema (toliau – RSIS).

Registro paskirtis – registruoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su šaltiniais (toliau – darbuotojai), rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registre kaupiami ir saugomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, saugomus arba naudojamus atviruosius ir uždaruosius šaltinius, rentgeno spinduliuotės generatorius, greitintuvus, atiduotas ilgalaikiam saugojimui (laidojimui) radioaktyviąsias atliekas, taip pat apie nurašytus rentgeno aparatus, greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno aparatų vamzdžius ir kt.

Kitoje Registro dalyje kaupiami ir saugomi duomenys apie darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, bei jų metines apšvitos dozes. Papildomai Registre yra kaupiama ir saugoma informacija apie tuos ūkio subjektus, kurie savo veikloje naudoja šaltinius, jų buveinių ir šaltinių faktinės buvimo vietos adresus, kontaktinė informacija, duomenys apie licencijas ir laikinuosius leidimus, išduotus verstis veikla su šaltiniais, kita svarbi su šia veikla susijusi informacija.

RSIS – tai RSC teisės aktais nustatytoms radiacinės saugos priežiūros, profesinės apšvitos stebėsenos, radiologinių incidentų ir avarijų valdymo funkcijoms atlikti reikalingos informacijos apdorojimo (duomenų ir dokumentų tvarkymo, skaičiavimo, bendravimo nuotoliniu būdu ir t. t.) sistema, kuria taip pat apdorojami duomenys, gauti iš kitų informacinių sistemų. RSIS glaudžiai siejasi su Registru, nes savo funkcijoms vykdyti naudoja Registro duomenis.

RSIS kaupiami duomenys apie radiacinės saugos patikrinimo aktus, juose pateiktus reikalavimus, paskirtas poveikio priemones, radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje gautas paraiškas ir išduotus leidimus, taip pat duomenys apie radiologines avarijas, dozimetrų apskaitos ir individualiųjų dozių matavimo rezultatus bei atliktą jų analizę.

Abiejų sistemų (Registro ir RSIS) duomenys naudojami analizuojant šaltinių judėjimą šalyje, vertinant profesinę apšvitą, rengiant statistines ataskaitas, atliekant įvairias prognozes ir kt., taip užtikrinant žmonių ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Visose šiuolaikinėse informacinėse sistemose duomenys yra saugomi duomenų bazėse, kurių apdorojimui naudojamos įvairios kompiuterinės programos. RSC darbui su Registro ir RSIS duomenų bazėmis naudojama RSC darbo specifikai sukurta ir pritaikyta programinė įranga. Ši įranga veikia interneto naršyklės aplinkoje, todėl leidžia labai greitai, sklandžiai ir be jokios rizikos duomenų saugumui naršyti duomenų bazėse, greitai pasiekti reikiamus duomenis, patogiai juos filtruoti bei sparčiai apdoroti. Registro ir RSIS darbalaukis (1 pav.) yra sukurtas, išlaikant įprastinių internetinių puslapių principus ir tai leidžia naudotojui intuityviai atlikinėti įvairias darbo procedūras.

Visi Registro ir RSIS duomenų bazėse saugomi duomenys, įtraukti tiesiogiai arba gauti iš kitų registrų ir informacinių sistemų, yra sujungti į duomenų grupes (2 pav.). Naudotojo patogumui kiekvienai duomenų grupei yra sukurtas paieškos filtras bei duomenų įvedimo laukų mechanizmas. Filtro pagalba galima greitai surasti naudotoją dominančią informaciją pagal paieškos raktažodžio dalį, visą raktažodį ar raktažodžių grupę. Be to, filtravimo veiksmas leidžia įsitikinti, kad duomenys, kuriuos naudotojas ketina įtraukti, neegzistuoja duomenų bazėje ir tokiu būdu išvengti duomenų dubliavimo. Filtravimo rezultatai yra pateikiami sąrašų pavidalu ir vieno mygtuko paspaudimu gali būti konvertuojami į Microsoft Excel lenteles arba spausdinami.

Labai svarbus duomenų įtraukimo aspektas, leidžiantis išvengti dubliavimo, – unikalių atributų suteikimas. Tokiu atributų pavyzdžiu gali būti darbuotojo asmens kodas. Visi duomenys, saugomi Registre ir RSIS, turi savo unikalius atributus.

Duomenų įvedimo laukai nurodo naudotojui kiek ir kokio pobūdžio informacijos reikia įvesti tam, kad ji deramai apibūdintų įvedamus duomenis. Dalis informacinių laukų yra privalomai pildoma, kitus – sistema leidžia pildyti tik esant poreikiui. Registre ir RSIS gausu įvairių klasifikatorių, kurie taip pat yra įtraukiami duomenų įvedimo metu. Klasifikatoriai leidžia rūšiuoti duomenis įvairiais pjūviais, teikti daugybę įvairių ataskaitų. Be to, papildomai yra naudojamas ataskaitų kūrimo įrankis, kuris leidžia vykdyti labai platų duomenų apdorojimą ir vertinimą.

Panašiais principais veikia ir Registro išorinis portalas. Portalas suteikia galimybes peržiūrėti visą apie duomenų teikėją saugomą informaciją: licencijas ar leidimus ir jų priedus, šaltinius, darbuotojus, darbuotojų metines apšvitos dozes, inspekcinių patikrinimų atlikimo datas, patikrinimų metu pateiktus reikalavimus ir tų reikalavimų įvykdymo terminus. Išoriniame portale taip pat veikia filtravimo ir duomenų paieškos įrankiai, įvestų duomenų korektiškumo patikrinimo mechanizmai. Išorinis portalas leidžia naudoti tuos pačius klasifikatorius, kuriuos naudoja ir vidinio portalo naudotojai. Esant poreikiui, išorinio portalo naudotojai šiuos klasifikatorius gali papildyti naujomis reikšmėmis.

Išimtis – išoriniame portale negalima tiesiogiai keisti saugomų duomenų. Tokiu būdu duomenys yra apsaugomi nuo atsitiktinio arba sąmoningo jų iškraipymo ar pašalinimo. Bet išorinis portalas teikia labai plačias galimybes informuoti RSC darbuotojus apie poreikius papildyti, taisyti arba keisti esamus duomenis, įrašyti naujus. Tam tikslui yra naudojamos elektroninės pranešimų formos, kurios, priklausomai nuo jų teikimo priežasties, gali priimti vienokį ar kitokį pavidalą (pranešime gali būti užpildyti visi duomenys automatiškai arba jų dalis, arba paliekami tušti duomenų įvedimo laukai duomenims atnaujinti).

Be tiesioginio darbo su duomenimis programinėje įrangoje yra įdiegtas naudotojų informavimo mechanizmas. Informacija tekstine forma teikiama tiek vidiniams, tiek išoriniams naudotojams. Vidiniams naudotojams kartu su tekstine informacija gali būti teikiamos nuorodos į konkretų duomenį, apie kurį kalbama informaciniame pranešime.

Daug dėmesio yra skiriama ne tik programinei , bet ir techninei įrangai, nuo kurios sklandaus darbo priklauso visos sistemos veikimas. Registras ir RSIS funkcionuoja tarnybinių stočių sistemoje, suprojektuotoje didelio atsparumo gedimams (high availability) pagrindu. Šio tipo sistemos užtikrina nepertraukiamą informacinių sistemų veikimą techninio gedimo atveju, t.y. įvykus techniniam gedimui vienoje iš sistemos komponenčių, jos funkcijas perima kita komponentė. Tokiu būdu sistema veikia visą laiką, o sistemos gedimų šalinimas neįtakoja įprastinio darbo.

Registro ir RSIS informacinės sistemos tapo neatsiejama RSC darbuotojų darbo proceso dalimi, leidžiančia vykdyti savo funkcijas greičiau, sklandžiau ir efektyviau.

Atnaujinimo data: 2024-01-15