>

Licencijos ar laikinojo leidimo išdavimas

Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.

Licencija išduodama neterminuotam laikui. 

Pareiškėjas, ketinantis gauti licenciją, Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) turi pateikti:

Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo suteikiama teisė asmeniui, turinčiam valstybėje narėje išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti tokią veiklą šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.

Laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato ir veiklos vykdymo laikinumą vertina RSC, atsižvelgdamas į tokios veiklos ypatumus, vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.

Pareiškėjas, ketinantis gauti laikinąjį leidimą, RSC turi pateikti:

Licencijos ir laikinojo leidimo išdavimui reikalingi dokumentai, patvirtinti pareiškėjo, RSC gali būti pateikiami: tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Toks pat dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją, kadangi RSC pateiktas dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.

Terminai:

 • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
 • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos išduoda licenciją ar laikinąjį leidimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai raštu informuoja paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą pateikusį asmenį.

RSC turi teisę prieš išduodamas licenciją ar laikinąjį leidimą, vykdydamas priežiūrą, atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar asmuo yra pasirengęs vykdyti RSĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą.

Valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą:
Už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą, kurią išduoda RSC, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Rinkliavos dydis:

 • licencijos gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimas – 289 Eur;
 • laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimas – 162 Eur;
 • visų kitų rūšių licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas – 108 Eur.

Mokėjimo rekvizitai: 

Šias sumas reikia sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:

 • AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900, atsiskaitomoji sąskaita LT78 7290 0000 0013 0151;
 • AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsiskaitomoji sąskaita LT05 7044 0600 0788 7175;
 • AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, atsiskaitomoji sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038;
 • Luminor Bank AB, banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0510 0132 4763;
 • AB „Swedbank", banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300;
 • UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, atsiskaitomoji sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Įmokos pavadinimas:

 • Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą;
 • Valstybės rinkliava už laikinojo leidimo išdavimą.

Įmokos kodas: 5769

Licencija ir laikinasis leidimas laikomi išduotais tuomet, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje.

Informacija apie išduotas licencijas ir laikinuosius leidimus yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lrv.lt, skiltyse: „Išduotos licencijos“ ir „Išduoti laikinieji leidimai“ ir Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

Atnaujinimo data: 2024-01-15