>

Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimas

Pagal Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) 32 ir 40 punktų nuostatas, registruotos veiklos duomenys, licencija ar laikinasis leidimas yra tikslinami tada, kai pasikeičia bent vienas iš šių duomenų:

  • juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas;
  • teisinė forma;
  • kodas;
  • buveinės adresas;
  • fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), gavęs informacijos apie duomenų pasikeitimą iš Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų duomenis patikslina savo iniciatyva ir apie tai Taisyklių 3 punkte nurodytu būdu informuoja asmenį, kurio duomenys buvo patikslinti.

Jeigu RSC per 10 darbo dienų nuo asmens duomenų pasikeitimo neinformavo asmens, kurio duomenys yra pasikeitę, apie registruotos veiklos, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimą, asmuo gali pats kreiptis į RSC su prašymu patikslinti registruotos veiklos duomenis, licenciją ar laikinąjį leidimą.

RSC registruotos veiklos duomenys, licencijos ar laikinieji leidimai laikomi patikslintais, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre.

Už registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės patikslinimą Valstybės rinkliava neimama.

Informacija apie patikslintus registruotos veiklos duomenis, licenciją ar laikinąjį leidimą yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lrv.lt, skiltyse: „Išduotos licencijos“,  „Registruota veikla“, „Išduoti laikinieji leidimai“ ir Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

Atnaujinimo data: 2024-01-11