>

Registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedų pakeitimas

Registruotos veiklos duomenys keičiami, kai pasikeičia:

  • asmuo, atsakingas už radiacinę saugą;
  • juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo ar fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas;
  • registruojamos veiklos pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal Radiacinės saugos įstatymo 1 priedo Registruojamos veiklos rūšių sąrašą;
  • Registruojamos veiklos adresas (-ai).

Pasikeitus šiems registruotos veiklos duomenims, asmuo, vykdantis registruotą veiklą, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo pateikti Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) prašymą pakeisti registruotos veiklos duomenis. Jeigu prašoma pakeisti registruotos veiklos pobūdį, kartu su prašymu reikia pateikti pakeistus Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“,  13 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie turi būti keičiami.

Duomenų pasikeitimas.png

Licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais  priedas (toliau – Priedas) keičiamas, kai pasikeičia:

  • Priede nurodyti duomenys: juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo ar fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas, asmuo, atsakingas už radiacinę saugą;
  • veiklos sąlygos: apšvitą patiriančių darbuotojų sąrašo pokyčiai, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašo pokyčiai, buveinės, kurioje vykdoma veikla, adresas ir kt.

Įteisintos veiklos vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ar veiklos sąlygų pasikeitimo dienos pateikti RSC prašymą pakeisti Priedą bei pakeistus ir atnaujintus Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos apraše, patvirtintame RSC direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas), 37 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie turi būti keičiami.

 Terminai:

  • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus registruotos veiklos duomenims ar Priedui pakeisti būtinus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
  • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus registruotos veiklos duomenims ar Priedui pakeisti būtinus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų būtinų dokumentų gavimo dienos pakeičia registruotos veiklos ar Priedo duomenis ir apie tai Taisyklių 3 punkte nurodytu būdu informuoja pareiškėją.

RSC registruotos veiklos duomenys, išduodamos licencijos ar laikinojo leidimo priedai laikomi pakeistais, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras).

Priedo pasikeitimas.png Remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius priedo pasikeitimas.png

Licencijas vežti atliekas priedo pasikeitimas.png Licencijos vykdyti veiklą pas kitą asmenį.png


Už registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės priedo pakeitimą Valstybės rinkliava neimama.

Registruotos veiklos, licencijos ar laikinojo leidimo įrašo Registre ar Priedo išrašą RSC išduoda gavęs  raštišką laisvos formos prašymą.

Atnaujinimo data: 2024-01-11