>

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas (toliau – veiklos registravimas) – Radiacinės saugos įstatyme (toliau – RSĮ) nustatyta supaprastinta tvarka reguliuojančiosios institucijos sprendimu asmeniui suteikta teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, padarant įrašą Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje.

Sąrašas veiklų, kurios turi būti registruojamos, yra pateiktas RSĮ 1 priede.

Veikla registruojama neterminuotam laikui. 

Pareiškėjas, ketinantis registruoti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, Radiacinės saugos centrui (toliau – RSC) turi pateikti:

Veiklos registravimui reikalingi dokumentai, patvirtinti pareiškėjo, RSC gali būti pateikiami: tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Toks pat dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją, kadangi RSC pateiktas dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.


Terminai:

  • RSC, gavęs ne visus ar netinkamai įformintus veiklai registruoti būtinus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti dokumentai, ir nustato ne trumpesnį nei 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti;
  • RSC, gavęs visus ir tinkamai įformintus veiklai registruoti būtinus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų veiklai registruoti būtinų dokumentų gavimo dienos registruoja veiklą arba per šį terminą motyvuotai atsisako registruoti veiklą ir apie tai raštu informuoja prašymą registruoti veiklą pateikusį asmenį.

RSC turi teisę prieš registruojant veiklą, vykdydamas priežiūrą, atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar asmuo yra pasirengęs vykdyti RSĮ 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą.

Veiklos neregistravimas arba motyvuoto atsisakymo registruoti veiklą nepateikimas per 30 kalendorinių dienų nelaikomas veiklos registravimu.


Valstybės rinkliava už veiklos registravimą

Už veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą, kurią registruoja RSC, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Rinkliavos dydis yra 233 Eur.

Mokėjimo rekvizitai: 

Šią sumą reikia sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų:

  • AB „Citadele" bankas, banko kodas 72900, atsiskaitomoji sąskaita LT78 7290 0000 0013 0151;
  • AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsiskaitomoji sąskaita LT05 7044 0600 0788 7175;
  • AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, atsiskaitomoji sąskaita LT32 7180 0000 0014 1038;
  • Luminor Bank AB, banko kodas 40100, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0510 0132 4763;
  • AB „Swedbank", banko kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300;
  • UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300, atsiskaitomoji sąskaita LT42 7230 0000 0012 0025.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Įmokos pavadinimas: Valstybės rinkliava už veiklos registravimą

Įmokos kodas: 5769

Veikla laikoma užregistruota tuomet, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir Licencijų informacinėje sistemoje.

Informacija apie registruotas veiklas yra skelbiama RSC interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyje: „Registruotos veiklos“ ir Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

Atnaujinimo data: 2024-01-15