>

Lietuvos Respublikoje yra įteisinti visi pagrindiniai avarinės parengties ir reagavimo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai ir incidentui infrastruktūros ir funkciniai reikalavimai. 
 
Bendrą avarinį pasirengimą ir reagavimą ekstremaliosioms situacijoms ir specialų pasirengimą branduolinėms ar radiologinėms avarijoms ir incidentams reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 • Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas, kuris nustato visuomeninius santykius, atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektros ir šilumos energijai gaminti, taip pat kitiems taikiems tikslams. Įstatymas nustato branduolinės energetikos srities veiklos teisinį pagrindą, taip pat nustato valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus vykdant branduolinės energetikos politikos formavimo ir įgyvendinimo bei branduolinės energetikos srities veiklos valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir kontrolės funkcijas.
 • Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas, kuris nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones, patiriančius profesinę, medicininę ir gyventojų apšvitą, ir aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamų pavojų, bei reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, taip pat valstybės institucijų kompetenciją valstybinio radiacinės saugos valdymo srityje. Šis įstatymas taikomas planuojamoms, esamoms ir avarinėms apšvitos situacijoms, susijusioms su apšvitos rizika, kurią būtina vertinti radiacinės saugos požiūriu arba aplinkos požiūriu, siekiant užtikrinti ilgalaikę žmonių sveikatos apsaugą.

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, kuris nustato savivaldybės lygio ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo tvarką ir Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja informacijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, gresiančią, susidariusią ar paskelbtą (atšauktą) ekstremaliąją situaciją ar susidariusią krizę, taip pat duomenų apie ekstremaliosios situacijos padarinius teikimo ir perdavimo apraše nurodytiems subjektams tvarką.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtintos Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės, kuriose yra nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo ir kitų juridinių ar fizinių asmenų  veiksmai radus, nustačius, sulaikius, išlydžius ar įtarus, kad rasti, nustatyti, sulaikyti, išlydyti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai, radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti objektai, paliktosios branduolinio kuro ciklo medžiagos, paliktosios branduolinės ar daliosios medžiagos, taip pat vartojimo gaminiai ar medžiagos, savo sudėtyje turinčios radionuklidų, ir nustačius asmens kūne ar ant jo paviršiaus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, skleidžiančius jonizuojančiąją spinduliuotę, viršijančią foninę gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ dėl branduolinės ar radiologinės avarijos branduolinės energetikos objekte Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų valstybės lygiu nustato civilinės saugos priemones organizuojant ir vykdant apsaugomuosius veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir (ar) iki minimumo sumažinti atsitiktinių ir (ar) nulemtųjų jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų reiškinių galimą poveikį gyventojams ir apsaugoti gyventojų turtą ir aplinką nuo radioaktyviojo užterštumo, reglamentuoja gresiančios ar susidariusios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo organizavimą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų funkcijas šioje srityje.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ yra nustatytas valstybės lygio ekstremalių situacijų valdymo organizavimas, gelbėjimo darbų organizavimas ir veiksmų koordinavimas, materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. Jame nustatytos atsakingosios ir remiančiosios institucijos ekstremaliųjų situacijų atvejais, tarp jų ir radiologinių avarijų atveju.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 559 „Dėl Gyventojų informavimo įvykus radiacinei ar branduolinei avarijai tvarkos patvirtinimo“ yra nustatytos bendros gyventojų informavimo procedūros ir priemonės, kurios ekstremalios radiologinės padėties atveju užtikrintų, kad laiku būtų teikiama operatyvi informacija apie taikytinas sveikatos apsaugos priemones ir kad gyventojai, kilus radiologinei ar branduolinei avarijai pavojingame objekte, būtų informuoti, kokių sveikatos apsaugos priemonių reikėtų imtis ir kaip elgtis susidarius tokiai situacijai.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas gyventojų evakavimo organizavimas gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, įvedus karo padėtį, taip pat ir radiologinei avarijai.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos patvirtinimo“ yra nustatyti civilinės saugos mokymo tikslai ir uždaviniai, civilinės saugos mokymo organizavimas, planavimas, trukmė, periodiškumas, finansavimas, asmenų, dirbančių valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose ir turinčių išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą, kategorijas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo tvarką.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustatyti  civilinės saugos pratybų tipai, lygiai, planavimas, organizavimas ir vertinimas.

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ ĮSAKYMAI

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-1237 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ reglamentuoja skubiųjų apsaugomųjų veiksmų zonoje, t. y. iki 30 km spinduliu apie Baltarusijos atominę elektrinę ir išplėstinio planavimo atstumu, t. y. iki 100 km spinduliu apie Baltarusijos atominę elektrinę esančių savivaldybių ir nuolatinių gyventojų aprūpinimą stabiliojo jodo preparatais ir kalio jodido vartojimo rekomendacijas, siekiant išvengti radioaktyviojo jodo žalingo poveikio skydliaukei, kuris sunkios branduolinės avarijos atveju gali patekti į aplinką.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos Lietuvos higienos normos, kuriose nustatytos pagrindinės radiacinės saugos normos bei bendrieji ir operatyvieji kriterijai:

 • HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” yra įteisintas apsaugomosios veiklos taikymas avarinės apšvitos atveju ir dozių lygiai, kai apsaugomoji veikla taikoma bet kokiomis sąlygomis. Taip pat nustatytas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojo privalomas pasiruošimas apsaugomosios veiklos taikymui, avarijų likvidavimo planų parengimo reikalavimai ir kt.;

IV. LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS, RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAI

 • Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus, Radiacinės saugos centro direktoriaus ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-84/V-109/22.3-177 „Dėl Pasikeitimo informacija apie gresiančią ar įvykusią branduolinę ar radiologinę avariją tvarkos aprašo patvirtinimo“ reglamentuoja pasikeitimo informacija apie gresiančią ar įvykusią branduolinę ar radiologinę avariją tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Radiacinės saugos centro bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tvarką ir perduodamos informacijos turinį bei apimtį.

V. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

VI. TATENA LEIDINIAI APIE PASIRENGIMĄ IR REAGAVIMĄ Į BRANDUOLINES IR RADIOLOGINES AVARIJAS

 • Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Involving the Transport of Radioactive Material, IAEA Safety Standards Series No. SSG-65, 2022 (anglų k.)
 • Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Combined with Other Incidents or Emergencies, EPR-Combined Emergencies (2020), (anglų k.)
 • Guidance for Medical Physicists Responding to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-Medical Physicists (2020), (anglų k.)
 • Pocket Guide for Medical Physicists Supporting Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-Pocket Guide for Medical Physicists 2020, (anglų k.)
 • Medical Management of Radiation Injuries, Safety Reports Series No. 101, 2020, (anglų k.);
 • Operations Manual for IAEA Assessment and Prognosis during a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-A&P 2019, (anglų k.
 • Operations Manual for Incident and Emergency Communication, EPR-IEComm 2019, (anglų k.)
 • Medical Management of Persons Internally Contaminated with Radionuclides in a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-INTERNAL CONTAMINATION 2018, (anglų k.)
 • Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency, No. GSG-11, 2018 (anglų k.)
 • Operational Intervention Levels for Reactor Emergencies and Methodology for Their Derivation, EPR-NPP-OILs 2017, (anglų k.)
 • Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, No. GS-R-7, 2015 (anglų k.);
 • Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor, EPR-NPP-PPA 2013, (anglų k.)
 • Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, No. GS-G-2.1, 2007 (anglų k.);
 • Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, No. GSG-2, 2011 (anglų k., rusų k.);
 • Actions to Protect the Public in an Emergency Due Severe Conditions at a Light Water Reactor, EPR-NPP PUBLIC PROTECTIVE ACTIONS, 2013 (anglų k.); 
 • Response and Assistance Network, EPR-RANET, 2013 (anglų k.); 
 • Communication with the Public in a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS, 2012 (anglų k.); 
 • Lessons Learned from the Response to Radiation Emergencies (1945-2010), EPR-LESSONS LEARNED, 2012 (anglų k.); 
 • Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, TS-G-1.2., 2002 (anglų k., rusų k.);
 • Lessons Learned from Environmental Remediation Programmes, NW-T-3.6, 2014 (anglų k.);
 • Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - updating IAEA-TECDOC-953, EPR-METHODS, 2003 (anglų k.rusų k.);
 • Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, EPR EXERCISE, 2005 (anglų k.rusų k.);
 • Generic Procedures for Medical Response During a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-MEDICAL, 2005 (anglų k.,  rusų k.);
 • Manual for First Responders to a Radiological Emergency, EPR-FIRST RESPONDERS, 2006 (anglų k.rusų k.);
 • Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values), EPR-D-VALUES, 2006 (anglų k.rusų k.); 
 • Response and Assistance Network, EPR-RANET, 2013 (anglų k.); 
 • Communication with the Public in a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS, 2012 (anglų k.); 
 • Actions to Protect the Public in an Emergency Due Severe Conditions at a Light Water Reactor, EPR-NPP PUBLIC PROTECTIVE ACTIONS, 2013 (anglų k.); 
 • Lessons Learned from the Response to Radiation Emergencies (1945-2010), EPR-LESSONS LEARNED, 2012 (anglų k.); 
 • Generic Assessment Procedures for Determining Protective Actions During a Reactor Accident, TECDOC-955, 1997 (anglų k.rusų k.); 
 • Generic Procedures for Assessment and Response During a Radiological Emergency, TECDOC-1162, 2000 (anglų k.rusų k.); 
 • Generic Procedures for Monitoring in a Nuclear or Radiological Emergency, TECDOC-1092.

VII. KITI LEIDINIAI

 • National stockpiles for radiological and nuclear emergencies: policy advice, World Health Organization 2023, (anglų k.);
 • ICRP, 2021. Proceedings of the International Conference on Recovery after Nuclear Accidents: Radiological Protection Lessons from Fukushima and Beyond. Ann. ICRP 50(S1), 2021, (anglų k.)
 • ICRP, 2020. Radiological protection of people and the environment in the event of a large nuclear accident: update of ICRP Publications 109 and 111. ICRP Publication 146.Ann. ICRP 49(4). (anglų k.)
 • A framework for mental health and psychosocial support in radiological and nuclear emergencies, World Health Organization 2020, (anglų k.);
 • Tarptautinių ekspertų grupės pagal iš dalies Europos Komisijos finansuotą projektą parengtas Rūšiavimo, stebėsenos ir gydymo vadovas, skirtas suvaldyti situaciją esant piktavališkai panaudotai jonizuojančiajai spinduliuotei (TMT Handbook „Triage, Monitoring and Treatment – Handbook for Management of Public in the Event of Malevolent Use of Radiation“), 2009 (anglų k.).

Daugiau informacijos avarinės parengties klausimais gali suteikti:

 •  Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėjas Paulius Ruželė, tel. +370 5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. [email protected]
 •  Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus specialistė Danutė Šidiškienė, tel. +370 5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. [email protected] 
 • Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Alma Minelgienė, tel. +370 5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. [email protected] 
 • Radiacinės saugos centro Avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Aneta Bogdanovič, tel. +370 5 236 19 36, faksas +370 5 276 36 33, el. p. [email protected]    

Atnaujinimo data: 2024-01-15